Šta su birački odbori?

Birački odbori rukovode izborima na samim biračkim mestima.

Detaljnije

Šta su lokalne izborne komisije i koja je njihova nadležnost?

Lokalne izborne komisije su opštinske izborne komisije, gradske izborne komisije, kao i izborne komisije gradskih opština Grada Beograda.

Detaljnije

Da li su svi članovi biračkog odbora iz iste stranke?

Ne. Broj predsednika i njihovih zamenika, kao i članova i njihovih zamenika, u jednom biračkom odboru koji pripada jednoj poslaničkoj grupi mora da bude srazmeran njenoj zastupljenosti u Narodnoj skupštini na dan kad je odluka o raspisivanju izbora stupila na snagu.

Detaljnije

Kome odgovaraju organi za sprovođenje izbora?

Odgovaraju organu koji ih je obrazovao, dakle Republička izborna komisija odgovara Narodnoj skupštini, lokalna izborna komisija odgovara skupštini opštine, odnosno grada, ili ako je došlo do posebnog slučaja obrazovanja lokalne izborne komisije odgovara RIK-u, dok birački odbori odgovaraju lokalnoj izbornoj komisiji.

Detaljnije

Da li narodni poslanik ili kandidat za narodnog poslanika može biti član organa za sprovođenje izbora?

Ne. Zakon o izboru narodnih poslanika ovo eksplicitno zabranjuje.

Detaljnije

Da li RIK može da razreši članove pre nego što se raspišu izbori?

Kada odluka o raspisivanju izbora stupi na snagu, tada je Republička izborna komisija nadležna da razreši člana i zamenika člana Republičke izborne komisije i lokalne izborne komisije u stalnom sastavu, da utvrdi da mu je funkcija prestala po sili zakona, kao i da na predlog ovlašćenog predlagača imenuje novog člana umesto onog koji je razrešen, odnosno kojem je funkcija prestala po sili zakona.

Detaljnije

Da li mogu da se žalim na imenovanje članova RIK-a?

Da. Svaki birač može da podnese žalbu protiv odluke o imenovanju člana i zamenika člana u stalnom sastavu RIK-a.

Detaljnije

Da li nekako mogu da pratim sednice RIK-a?

Da. Na sajtu Republičke izborne komisije moguće je pratiti njihove sednice putem video snimka.

Detaljnije

Gde mogu da vidim sva akta vezana za izbore?

Nakon raspisivanja izbora, Republička izborna komisija pristupiće usvajanju akata za sprovođenje izbora koji će biti objavljivani na sajtu RIK-a.

Detaljnije

Ko su članovi RIK-a i koliko članova ima RIK?

Republičku izbornu komisiju u stalnom sastavu čine predsednik, zamenik predsednika, 16 članova i njihovi zamenici, koje Narodna skupština imenuje na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.

Detaljnije

Ko je nadležan za sprovođenje izbora?

Za sprovođenje parlamentarnih i predsednički izbora nadležni su Republička izborna komisija, lokalne izborne komisije i birački odbori.

Detaljnije