Da li i kako posmatrači utiču na rad biračkih odbora?

Rad izborne komisije i biračkih odbora je javan, što znači da sve njihove aktivnosti pri sprovođenju izbora mogu pratiti zainteresovani domaći i strani posmatrači, koji se akredituju u skladu sa pravilima koje određuje izborna komisija.

Akreditovani posmatrači nemaju mogućnost uticaja na izborni proces, već samo beleže eventualne nepravilnosti u izbornom procesu, kako tokom kampanje, tako i tokom dana glasanja.

Birački odbori imaju obavezu da posmatračima omoguće nesmetano praćenje svake izborne radnje, ali se posmatrači ni na koji način ne smeju mešati u rad biračkih odbora.