Da li mogu da pomognem nekome da glasa ako ne ume da pročita glasački listić ili mu je iz nekog drugog razloga potrebna pomoć?

Da. Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, birač koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić, ima pravo da odredi pomagača koji će glasati umesto njega, i to onako kako mu naloži da popuni glasački listić.

Ovo pravilo važi i za glasanje van biračkog mesta.