Ko vrši nadzor nad izbornom kampanjom?

Opšti nadzor nad postupcima političkih stranaka, podnosilaca proglašenih izbornih lista, kandidata za narodne poslanike i javnih medijskih servisa tokom izbornih aktivnosti vrši Nadzorni odbor za izbornu kampanju

Nadzorni odbor ima deset članova koje imenuje skupština i to, polovinu na predlog Vlade i polovinu na predlog poslaničkh grupa u Narodnoj skupštini. Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi organa političkih stranaka.

Nadzorni odbor prati aktivnosti i ukazuje na eventualne nepravilnosti u postupanju političkih stranaka, kandidata i drugih učesnika u izbornom postupku. U nadležnostima Odbora je, između ostalog, i to da kontroliše postupanje javnih medijskih servisa u pogledu nepristrasnog, pravičnog i uravnoteženog predstavljanja podnosilaca proglašenih izbornih lista i kandidata sa proglašenih izbornih lista, kao i da predlaže mere za poštovanje jednakosti kandidata u izlaganju njihovih programa.

Izbornu kampanju, u pogledu troškova i finansiranja aktivnosti političkih stranaka, podnosilaca izbornih lista i kandidata, prati Agencija za sprečavanje korupcije. Nadzor nad elektronskim medijima vršti Regulatorno telo za elektronske medije (REM), koje je u obavezi da kontroliše u kojoj meri se pružaoci medijskih usluga pridržavaju obaveza propisanih tokom izborne kampanje, izriče mere u slučaju povrede zakona i verodostojno prikaže sliku medijske scene na kojoj se odvija izborna kampanja.