Kako proveriti da li je neko glasao umesto vas?

Birač može da proveri da li je evidentirano da je glasao na izborima podnošenjem zahteva lokalnoj izbornoj komisiji prema mestu prebivališta, posle održanih izbora. Kontakt podaci o lokalnim izbornim komisijama se nalaze na veb prezentacijama opštinskih uprava. Zahtev se može podneti i preko aplikacije Republičke izborne komisije (RIK), gde je potrebno popuniti online formular, izabrati opštinu gde je birač glasao i priložiti očitanu ličnu kartu.

Birač koji je bio upisan u izvod iz biračkog spiska za glasanje na biračkom mestu u inostranstvu ovaj zahtev podnosi Republičkoj izbornoj komisiji. 

Ovaj zahtev mora da sadrži: ime i prezime, JMBG, mesto i adresu prebivališta, kontakt telefon i potpis podnosioca zahteva, kao i naziv opštine/grada, odnosno strane države i broj biračkog mesta na kojem je podnosilac zahteva upisan u izvod iz biračkog spiska. 

Za popunjavanje ovog zahteva postoje i obrasci koje možete pronaći na ovom linku pod nazivom Obrazac Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4. Lokalna izborna komisija, odnosno RIK, dužna je da odlučuje po zahtevu ako sadrži sve gore navedene elemente bez obzira da li je podnet na obrascima koji se nalaze na sajtu RIK-a.

Ukoliko podneti zahtev ne sadrži navedene elemente lokalna izborna komisija zatražiće od podnosioca zahteva da zahtev uredi u roku od osam dana, ako podnosilac zahteva u datom roku ne napravi potrebne izmene ili dopune zahteva, smatraće se da zahtev nije bio ni podnet.