Da li je potpis za izbornu listu isto što i potpis za formiranje stranke?

Ne. Kada dajete potpis podrške za formiranje stranke, zapravo potpisujete izjavu o osnivanju političke stranke. 

Ta izjava sadrži: lično ime, prebivalište i adresu i JMBG građana osnivača političke stranke, kao i naziv političke stranke, prihvatanje programa i statuta političke stranke, datum potpisivanja izjave i potpis osnivača političke stranke.

Stranku može da formira najmanje 10.000 punoletnih i poslovno sposobnih državljana Republike Srbije. Ipak, iako je isti broj potpisa građana potreban i za podnošenje izborne liste, izjava osnivača o osnivanju stranke nema veze sa njenim učešćem na izborima.