Koja je uloga Regulatornog tela za elektronske medije (REM)?

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) je samostalan i nezavisan organ koji je osnovan Zakonom o elektronskim medijima. 

Prema ovom zakonu, pružaoci medijskih usluga (kako javni medijski servisi tako i komercijalni) obavezani su da tokom izborne kampanje obezbede učesnicima izbora zastupljenost bez diskriminacije, a REM ima nadležnost da svojim podzakonskim aktima bliže uredi ovu obavezu.

REM vodi računa o tome da pružaoci medijske usluge ispunjavaju svoju dužnost da jasno obeleže predizborni program i vodi računa o tome da poštuju zabranu prikrivenog objavljivanja predizbornog programa u vidu informativnog, zabavnog ili druge vrste programa. Takođe, REM se stara da pružaoci medijske usluge trideset dana pre dana glasanja poštuju zabranu izveštavanja o  zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju ili se obeležava početak izgradnje puteva, mostova, škola, bolnica, fabrika i sličnih objekata, ukoliko na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, narodne poslanike, poslanike u skupštini autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave.

Osim toga, REM kontroliše i da li pružaoci medijskih usluga poštuju zabranu političkog oglašavanja van izborne kampanje, kao i da li pre početka izborne kampanje objavljuju tarife za političko oglašavanje.

Kriterijumi po kojima se određuje cena političkog reklamiranja i uslovi plaćanja moraju da važe za sve kandidate na izborima i sve podnosioce proglašenih izbornih lista, odnosno predlagače proglašenih kandidata i moraju da budu objavljeni.

REM je, takođe, nadležan i da kontroliše da li pružaoci medijskih usluga poštuju svoje obaveze. Kako bi to utvrdio, Regulator posredstvom svoje Službe za nadzor i analizu  sprovodi monitoring programa, a potom kroz periodične izveštaje tokom izborne kampanje upoznaje javnost sa rezultatima monitoringa.  Pored toga, REM u izbornoj kampanji postupa i po prijavama pravnih i fizičkih lica. Zakonom o elektronskim medijima predviđeno je da REM, kada primi prijavu koja se odnosi na povredu obaveza u vezi sa izbornom kampanjom, u roku od 48 sati odlučuje da li će pokrenuti ispitni postupak u kome se utvrđuje da li je došlo do povrede tih obaveza. Ukoliko odluči da pokrene ispitni postupak, Savet REM-a odluku o tome da li će i koju meru izreći  pružaocu medijske usluge donosi u roku od 72 sata koji se računa od momenta pokretanja ispitnog postupka. 

REM ima presudnu ulogu u kampanji u uređenju izborne komunikacije u elektronskim medijima, budući da on definiše okvir u kome se mediji i politički subjekti mogu kretati, tumači zakonske odredbe, a raspolaže i mogućnošću izricanja sankcija onima koji ne poštuju svoje zakonske obaveze.