Za koje prekršaje i krivična dela su tokom izbornog procesa predviđene novčane kazne?

Zakon o izboru narodnih poslanika predviđa kaznenu odgovornost za pravna lica, odgovorno lice u mediju, odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice.

Prekršaji su:

  • Kršenje pravila o izbornoj tišini – novčanom kaznom će se kazniti pravno lice, odgovorno lice u mediju, odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice koje 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta u medijima i na javnim skupovima objavi procenu rezultata izbora, javno predstavlja kandidata na izborima i njihove izborne programe i poziva birače da glasaju/ ne glasaju za određene izborne liste.
  • Nedostavljanje poziva za glasanje – novčanom kaznom će se kazniti rukovodilac organa koji je nadležan da obavesti birača o vremenu i mestu glasanja ako biraču ne dostavi blagovremeno poziv za glasanje.
  • Isticanje izbornog propagandnog materijala na biračkom mestu – novčanom kaznom će se kazniti politička stranka, koalicija, pravno lice, odgovorno lice u političkoj organizaciji ili pravnom licu, kao i fizičko lice ako na biračkom mestu ili neposredno ispred biračkog mesta ističe simbole političke stranke i podnosioca proglašene izborne liste, kao i drugi izborni propagandni materijal.
  • Sprečavanje učestvovanja u radu i praćenja rada organa za sprovođenje izbora – novčanom kaznom će se kazniti član organa za sprovođenje izbora koji sprečava drugog člana da prati i učestvuje u radu organa za sprovođenje izbora, odnosno koji sprečava predstavnika posmatrača da prati rad organa za sprovođenje izbora.
  • Narušavanje reda na biračkom mestu – novčanom kaznom će se kazniti svako lice koje naruši red na biračkom mestu.
  • Povreda prava podnosilaca proglašenih izbornih lista i kandidata na predstavljanje – novčanom kaznom će se kazniti javni medijski servis i odgovorno lice u javnom medijskom servisu ako u svom programu ne obezbedi svim podnosiocima proglašenh izbornih lista i kandidatima sa proglašenih izbornih lista da predstave svoje izborne programe besplatno i bez diskriminacije.