Kako se formira Vlada?

Vladu u celini bira Narodna skupština u roku od 90 dana nakon svakog konstituisanja, i to na predlog kandidata za predsednika Vlade. 

Kada kandidat za predsednika Vlade predstavi svoj program i predloži sastav Vlade na sednici Narodne skupštine, o kandidatu za predsednika Vlade, iznetom programu i kandidatima za članove Vlade otvara se pretres.

Odmah po završetku pretresa, predsednik Narodne skupštine zakazuje Dan za glasanje o programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade. Glasanje je tajno, s tim da Narodna skupština može da odluči i da se glasa javno, tačnije prozivkom.

Vlada je izabrana ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.