U slučaju lokalnih izbora, kako mogu da podnesem prigovor zbog toga što mi birački odbor nije dozvolio da glasam ili mi je povređeno pravo na slobodno i tajno glasanje?

U roku od 72 sata od trenutka kada mu je povređeno pravo na slobodno i tajno glasanje, birač može da podnese prigovor lokalnoj izbornoj komisiji. Lokalna izborna komisija potom ima rok od 72 sata da odluči o prigovoru, da donese rešenje i da ga objavi na sajtu. 

Birač kome je povređeno pravo u roku od 72 sata od objavljivanja rešenja kojim se odbija ili odbacuje prigovor na to rešenje može da podnese žalbu višem nadležnom sudu (sudu na čijem se području nalazi sedište skupštine). Lokalna izborna komisija je dužna da u roku od 24 sata od prijema žalbe dostavi višem sudu žalbu i ostale spise predmeta. Sud donosi odluku u roku od 72 sata od prijema žalbe i spisa i dostavlja je putem lokalne izborne komisije. Takođe, ona će biti objavljena na sajtu izborne komisije.

Prigovor mora da bude jasno napisan i da sadrži sve ono što je potrebno da bi po njemu moglo da se postupi, a naročito:

1) označenje da se prigovor podnosi izbornoj komisiji;

2) ime, prezime, JMBG, mesto i adresu prebivališta, broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte podnosioca prigovora ako je podnosilac prigovora fizičko lice;

3) naziv i sedište podnosioca prigovora i ime, prezime, JMBG, mesto i adresu prebivališta, broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte lica koje je ovlašćeno da zastupa podnosioca prigovora ako je podnosilac prigovora pravno lice;

4) naziv proglašene izborne liste, naziv podnosioca proglašene izborne liste i ime, prezime, JMBG, mesto i adresu prebivališta, broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte lica koje je ovlašćeno da zastupa podnosioca proglašene izborne liste ako prigovor podnosi podnosilac proglašene izborne liste;

5) potpis podnosioca prigovora;

6) predmet prigovora, a naročito tačan naziv odluke uz označenje donosioca, datuma donošenja i broja pod kojim je zavedena odluka ako se prigovorom osporava odluka, odnosno tačan opis radnje uz naznačenje ko je i kada tu radnju preduzeo ako se prigovorom osporava radnja u izbornom postupku;

7) činjenice na kojima se zasniva prigovor;

8) dokaze.

Ako je prigovor nerazumljiv ili nepotpun, izborna komisija donosi rešenje kojim ga odbacuje.