Kako mogu da zaštitim svoja prava na lokalnim izborima?

U slučaju lokalnih izbora pravna sredstva obuhvataju pravo na prigovor i pravo na žalbu. Onaj birač koji smatra da je povređeno njegovo izborno pravo može da podnese prigovor lokalnoj izbornoj komisiji u roku od 72 sata od objavljivanja odluke odnosno preduzimanja radnje koju podnosilac prigovora smatra da je nepravilna. 

Lokalna izborna komisija je dužna da u roku od 72 sata od prijema prigovora donese i objavi rešenje kojim prihvata prigovor ili kojim ga odbija ili odbacuje. Ukoliko je lokalna izborna komisija donela rešenje kojim odbija ili odbacuje prigovor, podnosilac prigovora tj. lice koje smatra da je njegovo izborno pravo povređeno ima pravo da podnese žalbu višem sudu na čijem se području nalazi sedište skupštine, u roku od 72 sata od kada je lokalna izborna komisija objavila svoje rešenje na veb stranici. 

Lokalna izborna komisija ima rok od 24 sata od prijema žalbe da dostavi sudu žalbu i spise. Viši sud donosi odluku u roku od 72 sata od kada je primio žalbu sa spisima. Podnosiocu prigovora se odluka o žalbi dostavlja preko lokalne izborne komisije.