Crtine prijave

U okviru posmatračke misije Crta je podnela prigovore i prijave na rad državnim organima(poput Agencije za sprečavanje korupcije ili Regulatornog tela za elektronske medije) kao idrugim inspekcijskim službama.

#1 Agencija za sprečavanje korupcije

#2 Regulatorno telo za elektonske medije

#3 Tužilaštvo

#4 Drugi državni organi i inspekcijske službe

#5 Nadzorni odbor za izbornu kampanju