Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru inicijative “Građani imaju moć”

Građani imaju moć je zajednička inicijativa koju, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), sprovode CRTA, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Partneri za demokratske promene Srbija i Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Inicijativa Građani imaju moć usmerena je na osnaživanje lokalnih nosilaca promena (organizacija civilnog društva, građana, aktivista, novinara) da zahtevaju odgovornost u radu institucija i donosilaca odluka i aktivno učestvuju i pokreću inicijative usmerene na borbu protiv korupcije i unapređenje odgovornosti u svojim lokalnim zajednicama.

 

O PROGRAMU PODRŠKE 

Ciljevi Programa

Program podrške organizacijama civilnog društva u okviru inicijative Građani imaju moć pokrenut je sa ciljem unapređenja kapaciteta lokalnih organizacija za uspešno sprovođenje inicijativa usmerenih na:

 • borbu protiv korupcije i zastupanje za delotvorno sprovođenje antikorupcijskih mehanizama i mera na lokalnom nivou;
 • zastupanje za uspešnije angažovanje građana i unapređenje odgovornosti i transparentnosti u procesu donošenja odluka na lokalnom    nivou;
 • povećanje nivoa informisanosti i svesti građana o slučajevima korupcije i lokalnim problemima izazvanim nepostojanjem odgovornosti i transparentnosti u procesima donošenja odluka;
 • podsticanje građanskog aktivizma i uključivanje građana i lokalne zajednice u inicijative usmerene na borbu protiv korupcije i  unapređenje vladavine prava i odgovornosti institucija;
 • podsticanje i unapređenje partnerstava i saradnje između organizacija civilnog društva koje deluju u oblastima borbe protiv korupcije  i zastupanja za odgovornost u donošenju odluka iz različitih geografskih područja na teritoriji Srbije i sa različitim nivoima iskustva;
 • promovisanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja;

 

Način i uslovi konkurisanja

Program podrške u okviru inicijative Građani imaju moć podrazumeva dodelu finansijskih sredstava lokalnim organizacijama civilnog društva čije aktivnosti su u skladu sa navedenim ciljevima Programa.

Za podršku u okviru ovog Programa mogu konkurisati lokalne organizacije civilnog društva (udruženja građana) registrovane u Republici Srbiji u skladu sa važećim propisima.

Organizacije mogu da konkurišu za finansijsku podršku u iznosu do najviše 1.000.000 dinara po projektnom predlogu. Organizacije će projektne aktivnosti sprovoditi u tri etape i svaku etapu će pratiti novčana tranša, pri čemu organizacija troškove svake etape treba da predfinansira. Svaka organizacija može da konkuriše jednim projektnim predlogom u okviru ovog Programa.

Predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je ograničeno na najviše 6 (šest) meseci. Sve aktivnosti u sklopu predloženog projekta se moraju završiti najkasnije do 31. marta 2021. godine.

Prilikom planiranja projektnih aktivnosti, organizacije bi trebalo da uzmu u obzir i kao potencijalni rizik predvide nestabilnu zdravstvenu situaciju prouzrokovanu pandemijom korona virusa.

Projektna dokumentacija koja se podnosi u okviru ovog Programa mora da sadrži:

 1. Narativni predlog projekta na obrascu koji čini sastavni deo ovog Poziva;
 2. Predlog budžeta projekta na obrascu koji čini sastavni deo ovog Poziva;
 3. Upitnik za organizacije na obrascu koji čini sastavni deo ovog Poziva;
 4. Radne biografije projektnog tima;
 5. Rešenje o registraciji organizacije;
 6. Statut organizacije.

Projektni predlozi koji ne sadrže sve navedene elemente neće biti razmatrani u procesu selekcije.

Prilikom razmatranja projektnih predloga analiziraće se sadržina podnete projektne dokumentacije, kao i kriterijumi koji se odnose na kapacitete organizacije za sprovođenje predloženog projekta.

Kriterijumi koji se odnose na sadržinu projektnog predloga obuhvataju:

 • Povezanost predloženih projektnih aktivnosti sa ciljevima Programa podrške;
 • Jasna povezanost problema, ciljeva, rezultata i aktivnosti predviđenih projektom;
 • Izvodljivost sprovođenja projektnih aktivnosti u datom vremenskom okviru i u skladu sa definisanim rizicima;
 • Zalaganje organizacija tokom treninga koji su sastavni deo procesa selekcije;
 • Svrsishodnost predloženih troškova projekta

Kriterijumi koji se odnose na kapacitete organizacije uključuju:

 • Iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti borbe protiv korupcije, vladavine prava, zastupanja za unapređenje odgovornosti i transparentnosti u procesu donošenja odluka;
 • Iskustvo organizacije i članova projektnog tima u sprovođenju projekata slične veličine i sličnih tematskih oblasti.

Sledeći troškovi u okviru ovog Programa nisu dozvoljeni:

 • Nabavka tehničke opreme (računari, foto aparati, kamere, fotokopir aparati i druga kancelarijska oprema) i ulaganje u kapitalne investicije;
 • Finansiranje individualnih troškova za studijska putovanja;
 • Finansiranje aktivnosti usmerenih na stvaranje prihoda;
 • Finansiranje rada drugih organizacija različitih od organizacija kojima su odobrena sredstva u skladu sa ovim Programom;
 • Ugovaranje usluga sa drugim pravnim licima u cilju sprovođenja aktivnosti ili savetovanja u vezi sa upravljanjem projektom;
 • Plate i honorari službenika javne uprave, za aktivnosti koje spadaju u njihov redovan posao;
 • Troškovi usmereni na kršenje pravnog poretka i važećih propisa, promenu vlasti, promovisanje učestvovanja u izborima i druge političke aktivnosti;
 • Dodela humanitarne pomoći.

Izbor projekata i organizacija koje će biti podržane kroz ovaj Program sprovešće Odbor za odlučivanje.

Svaka prijava će najpre proći proveru ispunjenosti osnovnih uslova kako bi se osiguralo da je prijava u skladu sa kriterijumima poziva. Ispunjenost formalnih uslova poziva podrazumeva:

 1.     Da je organizacija civilnog društva registrovana u Srbiji;
 2.     Da su formulari za prijavu u potpunosti ispunjeni i sadrže neophodne priloge;
 3.     Da je prijava dostavljena u predviđenom roku.

Nakon provere ispunjenosti formalnih uslova poziva, samo pozitivno ocenjene prijave biće razmatrane u sledećoj fazi. Organizacije čije prijave nisu ispunile definisane kriterijume u prvoj fazi, Odbor će pisanim putem obavestiti o razlozima zbog kojih prijava nije prošla u narednu fazu procene.

Nakon podnošenja projektnog predloga, organizacije čiji projekti budu pozitivno ocenjeni u prvoj fazi selekcije biće pozvane da učestvuju na treninzima kroz koje će dodatno razvijati projektne ideje i unaprediti kapacitete za uspešno javno zastupanje usmereno ka unapređenju odgovornosti u radu institucija i donosilaca odluka i borbu protiv korupcije. Učešće na treninzima, koji će uključiti i konkretne praktične zadatke, je sastavni deo procesa selekcije i jedan od kriterijuma za učešće organizacija u Programu podrške. Treninzi će biti organizovani online tokom septembra 2020. godine.

Tokom procene, Odbor može da zatraži dodatne informacije u vezi sa predlogom projekta ili organizacijom ukoliko je potrebno.

Po završetku procesa izbora projekata Odbor će pripremiti izveštaj o sprovedenom postupku procene i pripremiti predlog o dodeli podrške koji će biti upućen predstavniku USAID-a na konačno odlučivanje.

Organizacije koje su konkurisale za podršku će po okončanju procesa selekcije biti obaveštene o ishodu konkursa. Odabrane organizacije će potpisati ugovor koji će definisati prava i obaveze u okviru Programa. Uz ugovor, organizacijama će biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija potrebna za izveštavanje tokom trajanja projekta.

 

Dodatne informacije

Odgovore na pristigla pitanja u vezi sa Pozivom možete pročitati OVDE – ovaj dokument će se redovno ažurirati odgovorima na sva pristigla pitanja. 

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, zainteresovane organizacije mogu da upute sva pitanja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja predloga projekata elektronskim putem na [email protected] najkasnije do ponedeljka, 17. avgusta 2020. godine.

Prijave na konkurs potrebno je dostaviti na adresu [email protected] najkasnije do četvrtka, 20. avgusta 2020. godine do 23:59 časova.

Prijavu nasloviti sa: Ime organizacije – Predlog projekta u sklopu inicijative “Građani imaju moć”.