Poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata u okviru inicijative „Građani na straži“

Građani na straži je zajednička inicijativa koju CRTA i Nacionalna koalicija za decentralizaciju – NKD sprovode uz podršku Evropske unije. Cilj ove inicijative je da doprinese većem učešću građana u izbornim procesima, koje predstavlja jednu od pretpostavki kvaliteta i stabilnosti demokratskih procesa.

Program podrške organizacijama civilnog društva Inovativni pristupi unapređenju izbornih procedura i participativne demokratije je usmeren na aktivnosti organizacija civilnog društva usmerenih ka jačanju njihovih kapaciteta zagovaranja, pokretanja promena u lokalnim sredinama i povećanja podrške javnosti primeni izbornih propisa.

Glavni cilj programa je doprinos jačanju učešća građana u demokratskim procesima i podizanje svesti javnosti o značaju organizovanja i sprovođenja izbora u skladu sa standardima za fer i slobodne izbore. Specifičan cilj programa je edukacija i angažovanje građana na polju političke odgovornosti i vraćanja poverenja u izborni proces.

Program podrške je namenjen organizacijama civilnog društva koje bi svojim projektom doprinele učešću građana u demokratskim procesima i povećanju interesovanja javnosti za slobodne i fer izbore i na jačanje poverenja građana u izborni proces.

 

Uslovi za konkurisanje

Program podrške u okviru inicijative Građani na straži podrazumeva dodelu finansijskih sredstava lokalnim organizacijama civilnog društva čije aktivnosti su u skladu sa navedenim ciljevima Programa.

 

Kako bi bili razmatrani za program podrške, projekte moraju podneti subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Za projekat mogu konkurisati samo udruženja građana – podrška se u okviru ovog programa ne može dodeliti projektnim inicijativama pojedinaca;
 2. Neprofitnog su karaktera – nisu prihvatljive aktivnosti usmerene na sticanje dobiti;
 3. Registrovani u Srbiji u skladu sa zakonom – organizacije koje su registrovane i deluju kao organizacije civilnog društva i to u trajanju od najmanje jedne godine pre podnošenja projektnog predloga;
 4. Direktno odgovorni za sprovođenje predviđenih aktivnosti projekta – nisu prihvatljivi projektni predlozi u kojima organizacija koja konkuriše za podršku nije istovremeno i organizacija koja će aktivnosti sprovoditi.

 

Uslovi koje predloženi projekti moraju da ispune kako bi bili razmotrani za dodelu finansijske podrške u okviru ovog Programa:

 1. Aktivnosti projekta će biti sprovedene u lokalnoj zajednici;
 2. Organizacija podnosilac je posvećena vrednostima projekta – principima i načelima za slobodne, fer i demokratske izbore;
 3. Organizacija podnosilac nedvosmisleno pokazuje nepristrasan i nezavisan pristup izbornom procesu i izbornim kandidatima, odnosno nije u funkciji promocije nijednog kandidata ili liste ili bilo koje druge političke aktivnosti koja se može dovesti u vezu sa izborima;
 4. Projektni predlog pokazuje jasan i izvodljiv plan za učešće građana u aktivnostima projekta;
 5. Organizacija projektom ispoljava jasnu ideju promene koju želi da ostvari;
 6. Organizacija podnosilac poseduje upravljački, tehnički i finansijski kapacitet da sprovede predviđene aktivnosti na razuman i odgovoran način.

 

Iznos podrške

Ukupan raspoloživi iznos koji CRTA dodeljuje organizacijama kao podršku njihovim projektnim predlozima u okviru ovog Programa iznosi 40.000 €. CRTA i NKD zadržavaju pravo da ne dodele celokupan predviđeni iznos.

Organizacije mogu da konkurišu za finansijsku podršku u iznosu koji nije manji od 3.000 € niti veći od 8.000 € po pojedinačnom projektnom predlogu, u dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja predloga.

Svaka organizacija može da konkuriše jednim projektnim predlogom u okviru ovog Programa.

Organizacijama čijim projektnim predlozima bude odobrena finansijska podrška ujedno će dobiti i podršku u vidu dve radionice namenjene osnaživanju njihovih kapaciteta za upravljenje projektima i projektnim izveštavanjem. Učešće na ovim radionicama će se smatrati projektnom obavezom.

 

Trajanje Programa

Trajanje projekata koji će biti razmatrani u sklopu ovog Programa ne može biti duže 6 meseci.

Aktivnosti projekta bi trebalo da budu sprovedene u periodu od 16. decembra 2019. najkasnije do 15. juna 2020. godine.

Vrsta aktivnosti za koje se dodeljuje podrška

Projektne aktivnosti koje u okviru programa podrške bi trebalo da doprinesu ostvarenju sledećih rezutata:

 • Povećanju vidljivosti i podrške mreži Građani na straži;
 • Borbi protiv zloupotrebe javnih resursa u političkoj kampanji u lokalnim sredinama;
 • Povećanju kapaciteta organizacija u lokalnim sredinama kao odgovor rastućem nivou nepoverenja i opadajućem interesovanju za angažovanje u političkim procesima;
 • Unapređenju uslova za uživanje prava glasa na nivou lokalnih sredina;
 • Podizanju svesti građana o značaju smanjenja izbornih nepravilnosti;
 • Razvoju inovativnih strategija i elektronskih alata za unapređenje uključenosti građana u izborni proces.

 

Vrste aktivnosti koje će biti podržane u sklopu Programa:

 • Kampanje usmerene podizanju svesti građana o transparentnosti izbornih procesa
 • Uvođenje inovativnih elektronskih alata za podršku uključenosti građana u demokratskim procesima i njihovom informisanju u vezi sa izborima
 • Organizacija javnih događaja, tribina i radionica
 • Prikupljanje podataka o primerima zloupotreba javnih resursa u političkoj kampanji
 • Mobilisanje i edukacija građana o prepoznavanju kršenja odredaba izbornih zakona i podzakonskih akata
 • Povećanje učešća mladih i marginalizovanih grupa u izborne procese

 

Neprihvatljivi troškovi

Opravdanost predviđenih troškova u odnosu na aktivnosti će kod svakog projektnog predloga biti cenjena pojedinačno i samostalno.

Sledeći troškovi u okviru ovog Programa nisu dozvoljeni:

 • Nabavka tehničke opreme (računari, foto aparati, kamere, fotokopir aparati i druga kancelarijska oprema) i ulaganje u kapitalne investicije;
 • Finansiranje individualnih troškova za studijska putovanja;
 • Finansiranje aktivnosti usmerenih na stvaranje prihoda;
 • Finansiranje rada drugih organizacija različitih od organizacija kojima su odobrena sredstva u skladu sa ovim Programom;
 • Ugovaranje usluga sa drugim pravnim licima u cilju sprovođenja aktivnosti ili savetovanja u vezi sa upravljanjem projektom;
 • Plaćanje kredita, kamata, dugova i drugih vrsta obezbeđenja, uključujući gubitak do koga je došlo usled kursnih fluktuacija;
 • Plate i honorari službenika javne uprave, za aktivnosti koje spadaju u njihov redovan posao;
 • Troškovi usmereni na kršenje pravnog poretka i važećih propisa, promenu vlasti i druge političke aktivnosti;
 • Dodela humanitarne pomoći.

 

Način konkurisanja

Kako bi bila razmatrana u okviru programa podrške, prijava na mora da bude potpuna i sadrži sva sledeća dokumenta:

 1. Ispunjen narativni predlog projekta koji čini sastavni deo ovog Poziva;
 2. Ispunjen predlog budžeta koji čini sastavni deo ovog Poziva ;
 3. Upitnik za organizacije na obrascu koji čini sastavni deo ovog Poziva;
 4. Radne biografije projektnog tima;
 5. Rešenje o registraciji organizacije;
 6. Statut organizacije.

 

Organizacije mogu uz obavezna dokumenta da dostave i dodatna ukoliko smatraju da će ona doprineti boljem razumevanju aktivnosti predviđenih projektnim predlogom.

Prijave se podnose na adresu [email protected] najkasnije do 3.12.2019. godine do 23:59 časova. Prijavu nasloviti sa Predlog projekta u sklopu inicijative “Građani na straži”.

Nepotpune prijave i prijave pristigle kasnijeg datuma smatraće se da nisu ispunile kriterijume ovog Poziva i neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, zainteresovane organizacije mogu da upute sva pitanja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja predloga projekata elektronskim putem na [email protected] najkasnije do 1.12.2019. godine.

 

Postupak odabira projektnih predloga

Izbor projekata i organizacija koje će biti podržane kroz ovaj Program sprovešće Odbor za odlučivanje, koji uključuje, pored nosilaca inicijative Građani na straži, i eksterni eksperti iz oblasti izbornog prava.

Svaka prijava će najpre proći proveru ispunjenosti osnovnih uslova kako bi se osiguralo da je prijava u skladu sa kriterijumima poziva. Ispunjenost formalnih uslova poziva podrazumeva:

 1. Da je organizacija civilnog društva registrovana u Srbiji;
 2. Da su formulari za prijavu u potpunosti ispunjeni i sadrže neophodne priloge;
 3. Da je prijava dostavljena u predviđenom roku.

Nakon provere ispunjenosti formalnih uslova poziva, samo pozitivno ocenjene prijave biće razmatrane u sledećoj fazi. Organizacije čije prijave nisu ispunile definisane kriterijume u prvoj fazi, Odbor će pisanim putem obavestiti o razlozima zbog kojih prijava nije prošla u narednu fazu procene.

Po razmatranju formalnih uslova, Odbor će razmotriti ispunjenost programskih kriterijuma. Prilikom razmatranja projektnih predloga biće uzeti u obzir kriterijumi koji se odnose na kapacitete organizacije za sprovođenje predloženog projeka, kao i sadržina podnete projektne dokumentacije.

Tokom procene, Odbor može da zatraži dodatne informacije u vezi sa predlogom projekta ili organizacijom ukoliko je potrebno. Odbor će se prilikom procene projektnih predloga voditi sledećim metodom bodovanja:

Kriterijumi koji se odnose na kapacitete organizacije Iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti zagovaranja za transparentnost u primeni propisa, unapređenja izbornog procesa i slobodnih izbora, građanskog aktivizma i promocije demokratskih vrednosti.  Do 10 bodova
Iskustvo članova projektnog tima u sprovođenju projekata slične veličine i sličnih tematskih oblasti. Do 10 bodova
Kriterijumi koji se odnose na sadržinu projektnog predloga Povezanost predloženih projektnih aktivnosti sa ciljevima Programa podrške i uslovima za podršku Do 15 bodova
Jasna povezanost problema, ciljeva, aktivnosti i očekivanih rezultata predloga projekta Do 20 bodova
Izvodljivost sprovođenja projektnih aktivnosti u datom vremenskom okviru i u skladu sa definisanim rizicima Do 20 bodova
Definisanost ciljnih grupa, njihovih potreba i usklađenost i način na koji aktivnosti projekta imaju uticaja na ciljne grupe Do 10 bodova
Svrsishodnost predloženih troškova projekta. Do 15 bodova

 

Opravdanost predviđenih troškova u odnosu na aktivnosti će kod svakog projektnog predloga biti cenjena pojedinačno i samostalno.

Organizacije koje su konkurisale za podršku će po okončanju procesa selekcije biti obaveštene o ishodu konkursa. Odabrane organizacije će potpisati ugovor koji će definisati prava i obaveze u okviru Programa. Uz ugovor, organizacijama će biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija potrebna za izveštavanje tokom trajanja projekta.