#18 ‒ ORGANIZOVATI KONTINUIRANU OBUKU ZA SLUŽBENIKE KOJI AŽURIRAJU BIRAČKI SPISAK

Kreirati i organizovati treninge za sve zaposlene u MDULS i jedinicama lokalne samouprave koji ažuriraju jedinstveni birački spisak u cilju sprečavanja eventualnih problema u ažuriranju ili revizije biračkog spiska.

Ispunjeno. MDULS je u periodu 18. septembra 2019. – 17. oktobra 2019. održalo nekoliko obuka za referente za vođenje i ažuriranje JBS kao i obuke za matičare u vezi sa JBS. U decembru je objavljen Priručnik za sprovođenje Zakona o JBS.