#20 ‒ UNAPREDITI KOORDINACIJU IZMEĐU MATIČNIH SLUŽBI I SLUŽBI NADLEŽNIH ZA BIRAČKI SPISAK

Potrebna je bolja koordinacija između matičnih službi i službi nadležnih za vođenje biračkog spiska, kao i dosledna primena kaznenih odredbi prema odgovornom licu u organu nadležnom za ažuriranje biračkog spiska, ako ne obezbedi njegovu tačnost i ažurnost, u skladu sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku.

Ispunjeno. Tokom 2019. godine MDULS je izvršilo elektronsko povezivanje matične knjige umrlih i venčanih sa JBS, tako da matičar po upisu činjenice smrti i venčanja u matične knjige, po službenoj dužnosti, elektronskim putem šalje referentima koji rade na ažuriranju podataka u JBS. U sklopu obuke za referente za JBS, izvršene su i obuke matičara.