NAŠE INICIJATIVE

#19 ‒ UNAPREDITI NADZOR NAD RADOM LICA KOJA RUKUJU BIRAČKIM SPISKOM

Unaprediti postupanje Upravnog inspektorata u pravcu redovnog i vanrednog upravnog nadzora rada službenika koji učestvuju u procesu ažuriranja biračkog spiska.

Ispunjeno. Godišnji izveštaji Upravnog inspektorata iz 2018. i 2019. godine, pokazuju da je u 2018. godini bilo ukupno 24 nadzora rada na ažuriranju Jedinstevnog bitačkog spiska, i izrečene su 94 mere. Sa druge strane, u 2019. godini izvršeno je 520 nadzora i izrečeno je 644 mera. Iako ovi podaci nisu dovoljni da bi se govorilo o unapređenju postupanja, radi se o značajnoj promeni prakse, te se stoga preporuka ocenjuje kao ispunjena.