Znaj svoja prava

Legenda:

Zakon o ličnoj karti – ZLK

Zakon o policiji – ZP

Zakon o komunalnoj policiji – ZK

Zakonik o krivičnom postupku – ZKP

Zakon o prekršajima – ZPr

Zakon o javnom okupljanju – ZJO

 

VAŽNO Ustavom je zajemčeno pravo na mirno okupljanje.

 • Javna okupljanja koja su spontana i mirna, bez organizatora, kao neposredna reakcija na određeni događaj sa ciljem izražavanja mišljenja i stavova, a održavaju se na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, ne moraju se prijaviti. ZJO 13
 • Sloboda okupljanja se može ograničiti ukoliko postoji ugrožavanje bezbednosti ljudi i imovine, javnog zdravlja ili kada nastupi i opasnost od nasilja, drugih oblika narušavanja javnog reda u većem obimu. ZJO 8
 • Prilikom lišenja slobode (hapšenja) policijski službenici vam mogu privremeno oduzeti mobilni telefon. Pre odlaska na proteste ili drugo javno okupljanje važno je da zapamtite broj telefona odabranog advokata u slučaju privođenja. Ako kojim slučajem ne možete da se setite broja mobilnog telefona Vašeg izabranog advokata (branioca) tražite od policije tj. zamenika javnog tužioca/sudije da isti nađe po imenu i prezimenu sa liste Advokatske komore Srbije tj. Advokatske komore grada gde advokat ima kancelariju, a koja se vodi na internet sajtu komore.

Legitimisanje i pretraga

 • Pravo da legitimišu imaju policajci i komunalni policajci. ZP 64, 76 ZK 16, 19
 • Prilikom legitimisanja zatražite da vam policajac pokaže legitimaciju, ukoliko na sebi nema vidna obeležja (značka sa službenom legitimacijom koja sadrži ime, prezime, broj legitimacije). Posebno obratite pažnju na njihova imena kako biste kasnije mogli da zaštitite svoja prava ako do povrede dođe. ZP 37
 • Ukoliko službena lica ne žele da pokažu legitimaciju, niste dužni da odgovarate na pitanja niti da pokazujete svoja dokumenta.
 • Ukoliko ste stariji od 16 godina u obavezi ste da nosite ličnu kartu sa sobom i da je pokažete na zahtev službenog lica. ZLK 3,21
 • Ukoliko kod sebe nemate ličnu kartu ili odbijete da je pokažete službenom licu, može vam biti izrečena novčana ili kazna zatvora. ZLK 29
 • Policajac mora da vam saopšti razlog legitimisanja, osim u izuzetnim situacijama ako se prikupljaju obaveštenja o krivičnom delu koje se goni po službenoj dužnosti i ako bi to moglo ugroziti postizanje cilja provere. ZP 75
 • Razlozi za legitimisanje mogu biti: sumnjivo ponašanje; zaticanje na mestu izvršenja krivičnog dela ili prekršaja; postojanje verovatnoće da je lice učinilac krivičnog dela ili prekršaja; fizička sličnost  sa licem za kojim se traga. ZP 75
 • Odgovarajte ljubazno na pitanja. Pitajte na miran način zašto ste zaustavljeni.

 

Pregled Vaše odeće/automobila

 • Ukoliko službena lica počnu sa pregledom vaše odeće ili automobila, ne suprotstavljajte se. ZP 97
 • Imate pravo da vas pregleda službeno lice istog pola kao i vi. ZP 97
 • Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom sudiji za prethodni postupak/nadležnom organu povodom radnji ovlašćenih službenih lica. ZP 234 i 286 ZKP

 

Ako se na vratima Vašeg stana/kuće/poslovnih i drugih prostorija pojave ovlašćena službena lica, dužni ste da ih pustite unutra samo ukoliko vam pokažu naredbu o pretresanju. U suprotnom, niste dužni da otvarate vrata. ZKP 152

 • U ovom slučaju morate znati da službena lica mogu ući u stan i bez vašeg pristanka ako:

– neko zove u pomoć

– radi neposrednog hapšenja učinioca krivičnog dela

– radi izvršenja odluke suda o pritvaranju ili dovođenju okrivljenog

– radi otklanjanja neposredne i ozbiljne opasnosti za ljude ili imovinu

– ako se pretpostavlja oružani otpor ili druga vrsta nasilja

– ako se očigledno priprema ili je u toku uništavanje tragova krivičnog dela/predmeta važnih za postupak ZKP 158 i 156

 • Pre početka pretresa, imate pravo da tražite da vaš advokat prisustvuje i da se ne započinje sa pretresom dok ne stigne. Važno je napomenuti da vaš advokat ima rok od 3 sata da se pojavi. ZKP 156
 • Pretresanje se vrši obazrivo, uz poštovanje dostojanstva ličnosti, prava na intimnost i bez nepotrebnog remećenja kućnog reda. Po pravilu sprovodi se danju, a izuzetno i noću, između 22 i 6 časova, ako je danju pretres započet pa nije dovršen ili je to, pak, određeno naredbom za pretresanje. ZKP 157
 • Ako išta od pretresnih radnji na bilo koji način vređa vaše dostojanstvo, ljubazno stavite do znanja ovlaščenom službenom licu i zapamtite što više detalja iz razgovora sa njim. ZKP 157
 • Ne potpisujte zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija, kao i potvrdu o privremeno oduzetim predmetima, ako stvari koje su navedene u njoj nisu vaše bez obzira što piše da su nađene prilikom pregleda vašeg stana/kuće/pregleda vaše odeće/automobila. U tom slučaju tražite da u delu zapisnika/potvrde koji je predviđen za potpis bude naznačeno ODBIO/LA DA POTPIŠE ZKP 157

 

     Ako vam je oduzet predmet

 • Organi koji sprovode pretres mogu vam privremeno oduzeti predmete koji se po Krivičnom zakoniku moraju oduzeti ili koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. ZKP 147
 • Tom prilikom, policijski službenik će vam izdati potvrdu u kojoj će se oni opisati, navesti gde su pronađeni, podaci o licu od koga se predmeti oduzimaju, kao i svojstvo i potpis lica koje radnju sprovodi. ZKP 150
 • Ukoliko vam policijski službenik privremeno oduzme predmet, on će vam o tome izdati potvrdu koja sadrži podatke o predmetu. Razlozi zaoduzimanje predmeta su najčešće:
 • oduzimanje predmeta koji je namenjen za izvršenje krivičnog dela ili prekršaja, potiče ili je nastao kao posledica izvršenja krivičnog dela ili prekršaja;
 • ako je oduzimanje predmeta neophodno za zaštitu opšte bezbednosti;
 • kada lice kome je oduzeta/ograničena sloboda može da iskoristi taj predmet za samopovređivanje, napad ili bekstvo.
 • ako je to određeno drugim zakonom ZP 92

Povraćaj privremeno oduzetih predmeta

 • Predmeti koji su vam u toku postupka privremeno oduzeti, biće vam vraćeni ako prestanu razlozi zbog kojih su oduzeti. Ako vam je privremeno oduzeti predmet neophodan pre pravosnažno završenog sudskog postupka, on Vam može biti vraćen, na Vaš zahtev, i pre prestanka razloga zbog kojeg je oduzet, uz obavezu da ga na zahtev organa postupka donesete, ako je to potrebno. ZP 93, ZKP 151
 • Ako je odlukom suda oduzimanje predmeta neophodno radi zaštite interesa opšte bezbednosti ili razloga morala neće vam biti vraćeni ni nakon pravosnažno završenog sudskog postupka. 535 ZKP

U policiji/javnom tužilaštvu:

 • Ako vas policajac privede, tražite da o tome telefonom obavestite svoju porodicu/prijatelja/advokata. ZKP 293
 • Ako ste povređeni zahtevajte pregled kod ekara kojeg izaberete. Ako nije dostupan, onda lekara koga odredi javni tužilac/sud. ZKP 69
 • Pitajte da li ćete biti zadržani. Ukoliko da, tražite od policije rešenje o zadržavanju, da o tome obaveste vašeg advokata, ili da vam postave branioca po službenoj dužnosti. ZKP 294
 • U pritvoru mogu da vas zadrže najviše 48 sati od ovog trenutka. U što kraćem roku morate biti odvedeni postupajućem sudiji/tužiocu. ZKP 69
 • Ako ste zadržani duže od 48 sati a niste predati sudiji, moraju vas pustiti na slobodu ZKP 69
 • Vi/branilac imate pravo žalbe na rešenje o zadržavanju od 48 sati, koju podnosite u roku od 6 sati od dostavljanja rešenja. Sudija odlučuje o žalbi (koja ne zadržava izvršenje rešenja) u roku od 4 sata od prijema žalbe. ZKP 294
 • Ako ste zatečeni u vršenju prekršaja, možete biti privedeni i zadržani 24 sati, o čemu mora biti obavešteno lice po vašem izboru. Na rešenje o zadržavanju Vi/branilac imate pravo žalbe u roku od 4 sata od dostavljanja rešenja. O žalbi se odlučuje u roku od 4 sata. ZPr 190

 

Na saslušanju:

 • Ne započinjite sa davanjem iskaza pre nego što se branilac pojavi. Insistirajte da saslušanje bude u prisustvu vašeg advokata ili branioca po službenoj dužnosti. ZKP 68
 • Ako ne obezbedite branioca u roku od 24 sata ili izjavite da ne želite branioca, tužilac će Vas odmah saslušati. Ako Vas terete za krivično delo koje predviđa obaveznu odbranu, dobićete branioca po službenoj dužnosti. ZKP 85
 • Imate pravo na odbranu siromašnog ako vas terete za delo za koje se može izreći kazna zatvora preko 3 godine. Tražite je ako nemate dovoljno sredstava za svog advokata, a rečeno vam je da nećete imati branioca po službenoj dužnosti. ZKP 77
 • Pre početka saslušanja imate pravo na poverljiv razgovor sa braniocem. Ovaj razgovor niko ne može da sluša, samo da nadzire gledanjem. Pre prvog saslušanja imate pravo da pročitate krivičnu prijavu, zapisnik o uviđaju i nalaz i mišljenje veštaka. ZKP 69
 • Vaša prava su da:
 • Vas što pre obaveste o delu za koje se teretite i ostalim detaljima optužbe, a svakako pre prvog saslušanja, podrobno i na jeziku koji razumete
 • sve što izjavite bude korišćeno kao dokaz u postupku
 • ništa ne izjavite – da se branite ćutanjem
 • uskratite odgovor na pitanje, bez obrazloženja
 • slobodno iznesete svoju odbranu – svojim rečima i bez prekidanja drugih
 • priznate ili ne priznate krivicu ZKP 68
 • imate pravo da koristite svoje beleške pri iznošenju svoje odbrane ZKP 86
 • se branite sami ili uz pomoć branioca, u skladu sa zakonom ZKP 68
 • Tokom saslušanja proverite da li je u zapisnik o saslušanju uneto šta ste rekli. Posle završetka saslušanja tražite da ga pročitate. Nemojte potpisivati zapisnik ako imate primedbu. Tražite da se primedbe unesu u zapisnik i potpišite samo ako budu unete. Tražite svoj primerak zapisnika o saslušanju. ZKP 235
 • Navedite svoju tačnu adresu. Ako na zapisniku navedete adresu na kojoj niste dostupni, a ovlašćeni organ pokuša da vas kontaktira, možete biti pritvoreni. Obavezno se odazovite na poziv organa postupka. ZKP 188, 195

Nakon saslušanja:

 • Nakon saslušanja će sudija odlučiti da li ćete se braniti sa slobode ili će Vam biti određen pritvor. ZKP 212
 • Na rešenje o određivanju/produženju pritvora vi/branilac imate pravo žalbe u roku od 3 dana. ZKP 466
 • Odluka o žalbi se donosi u roku od 48 sati. ZKP 214

 

Kompletan vodič možete preuzeti ovde.