#25 ‒ ZABRANITI JAVNIM FUNKCIONERIMA I SLUŽBENICIMA NA SVIM NIVOIMA VLASTI DA SE U IZBORNOJ KAMPANJI POJAVLJUJU NA JAVNIM DOGAĐAJIMA KOJI PROMOVIŠU PLANOVE ILI REZULTATE RADA JAVNIH ORGANA, ORGANIZACIJA I JAVNIH SLUŽBI

Izmeniti Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije tako da svim državnim i javnim funkcionerima bude zabranjeno da tokom trajanja izborne kampanje učestvuju na javnim okupljanjima koja promovišu planove i rezultate rada javnih organa, organizacija i javnih službi, koja imaju za povod započinjanje izgradnje ili puštanje u upotrebu objekata koji su izgrađeni sredstvima iz budžeta ili javnih fondova, ili od strane drugih pravnih lica koja raspolažu državnim kapitalom. Pored toga, potrebno je pronaći adekvatno rešenje koje bi onemogućilo službenicima da zloupotrebljavaju resurse tokom trajanja kampanje. U slučaju kršenja ove pravne norme, potrebno je predvideti odgovarajuće prekršajne kazne za državne i javne funkcionere i službenike.