#29 – OBAVEZNO DOSTAVLJANJE PRIVREMENIH IZVEŠTAJA O TROŠKOVIMA IZBORNE KAMPANJE TOKOM TRAJANJA SAME KAMPANJE

Dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti treba da se uvede obaveza političkim subjektima da i tokom trajanja same kampanje dostavljaju privremene finansijske izveštaje. Kako prema trenutnim propisima politički subjekti imaju obavezu da dostavljaju izveštaje samo 30 dana nakon završetka izbora, građanima nije omogućeno da se na transparentan način upoznaju s troškovima političkih subjekata tokom trajanja same kampanje već samo nakon završetka izbornog procesa. Kako je transparentnost finansiranja kampanje od velike važnosti za odluku birača kome treba da povere svoj glas, kao i za izgradnju poverenja u izborni proces, potrebno je da politički subjekti dostave Agenciji za borbu protiv korupcije svoje privremene izveštaje koje će Agencija objaviti na svojoj internet prezentaciji