#35 ‒ OBAVEZATI REM NA IZVEŠTAVANJE JAVNOSTI O RADU EMITERA TOKOM I NAKON PREDIZBORNE KAMPANJE

Uvesti obavezu REM da periodično, preporučeno na svake dve nedelje tokom trajanja kampanje, izdaje pisane izveštaje o praćenju i analizi rada elektronskih medija tokom predizborne kampanje. Izveštaji moraju sadržati nalaze stručne službe REM u vezi s ravnomernom zastupljenošću kandidata, odnosno izbornih lista u medijima, izveštavanja medija o aktivnostima kandidata, evidenciju javnih nastupa izbornih aktera u ulozi državnih funkcionera i kandidata, kao i druge važne aspekte rada medija koji mogu imati uticaj na objektivno i sveobuhvatno informisanje građana o kandidatima i izbornim programima.

Dalje, REM treba uvesti obavezu da najkasnije u roku od mesec dana od proglašenja konačnih rezultata objavi konačan Izveštaj o radu elektronskih medija tokom izborne kampanje.

Delimično ispunjeno. Preporuka je delimično ispunjena, jer je REM vršio monitoring programa pružalaca medijskih usluga i na nedeljnom nivou izveštavao o kvantitativnoj zastupljenosti aktera u predizbornom programu posmatranih PMU. Sa druge strane, zakonski okvir nije menjan, pa REM i dalje nema zakonsku obavezu da ovakve izveštaje objavljuje.