#76 – OBUSTAVITI BRISANJE BIRAČA IZ BIRAČKOG SPISKA KOJIMA JE PASIVIZIRANA ADRESA PREBIVALIŠTA

U važećim zakonima u Srbiji pasivizacija adrese prebivališta ne predstavlja zakonski osnov za odjavu prebivališta, već isključivo evidencioni podatak nadležnog organa da građanin ne stanuje na adresi prijavljenog prebivališta, na osnovu koje proističe obaveza građanina da prebivalište prijavi ili u slučaju da građanin to ne učini, obaveza nadležnog organa (MUP) da utvrdi adresu prebivališta. Imajući u vidu navedeno, ne postoji pravni osnov za brisanje iz biračkog spiska birača čija je adresa prebivališta pasivizirana. Pošto je u prethodnom periodu MUP dostavljao MDULS izveštaje na osnovu kojih su iz JBS brisani birači čija je adresa prebivališta pasivizirana, potrebno je da ovakva praksa, budući da nema čvrste temelje u zakonu, bude obustavljena. Građani čije adrese su pazivizirane bi trebalo da, sa stanovišta biračkog prava, i dalje ostanu upisani u birački spisak sa poslednje poznatom adresom prebivališta, do trenutka promene prebivališta ili dodele prebivališta od strane nadležnog organa. U slučaju kada MUP utvrdi prebivalište građana čije je prebivalište pasivizirano, takva promena bi sa sobom povlačila i promenu prebivališta u biračkom spisku, što znači da bi građanin svoje biračko pravo mogao da ostvari na drugom biračkom mestu (kome pripada nova adresa prebivališta).