Ko može da se kandiduje na izborima?

Parlamentarni izbori 2022 Parlamentrni izbori 2022

Da bi se neko kandidovao na izborima 3. aprila, bilo da se radi o predsedničkim, parlamentarnim ili lokalnim, mora da ispuni zakonske uslove.  

Ko može da se kandiduje za predsednika?

Svi punoletni građani koji imaju državljanstvo Republike Srbije, a nad kojima nije produženo roditeljsko pravo, odnosno koji nisu potpuno lišeni poslovne sposobnosti, mogu da se kandiduju za predsednika Republike. Takođe, lice delimično lišeno poslovne sposobnosti može da bude birano za predsednika Republike ako sud rešenjem o delimičnom lišenju poslovne sposobnosti nije utvrdio da je nesposobno da vrši izborno pravo.

 

Ko može da predloži kandidata?

Kandidata za predsednika Republike može predložiti politička stranka upisana u Registar političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i grupa građana, a uslov je da kandidaturu svojim potpisom podrži najmanje 10.000 birača.

Predlagači moraju da imaju pismenu saglasnost kandidata da prihvata kandidaturu za predsednika Republike.

Kandidata ne može da predloži koalicija koju čini politička stranka i grupa građana.   

Predlog kandidata podnosi se neposredno Republičkoj izbornoj komisiji u pismenom i elektronskom obliku na propisanom obrascu najkasnije 20 dana pre dana glasanja.

 

Ko može da se kandiduje za poslanike i odbornike?

Kad je reč o parlamentarnim i lokalnim izborima, pravila za kandidovanje su gotovo ista. I Zakon o izboru narodnih poslanika, kao i Zakon o lokalnim izborima propisuje da izbornu listu može podneti politička stranka upisana u Registar političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i grupa građana, dok izbornu listu ne može podneti koalicija koju čini politička stranka i grupa građana.

Udruženja bilo koje vrste osnovana po Zakonu o udruženjima ne mogu da učestvuju na izborima, odnosno da predlažu kandidata za predsednika Republike ni samostalno niti kao deo koalicije.

 

Šta je potrebno za kandidovanje izborne liste?

Za kandidovanje liste za parlamentarne izbore potrebno je prikupiti 10.000 potpisa birača, a 5.000 ako je u pitanju lista nacionalnih manjina, dok broj potrebnih potpisa za kandidovanje liste za lokalne izbore zavisi od broja upisanih birača na dan raspisivanja izbora jedinice lokalne samouprave. 

 

Kako se formira Grupa građana?

Najmanje deset birača potrebno je da zaključe sporazum o formiranju Grupe građana i javno ga overe. Sporazum o obrazovanju grupe građana mora da bude zaključen i overen nakon stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, a pre početka prikupljanja potpisa birača za podršku izbornoj listi.

Sporazum o obrazovanju grupe građana obavezno sadrži:

  1. naziv grupe građana;
  2. navod da se grupa građana obrazuje radi podnošenja izborne liste za učešće na izborima za narodne poslanike;
  3. ime, prezime, JMBG, mesto i adresu prebivališta birača koji obrazuju grupu građana;
  4. naziv izborne liste;
  5. podatke o najviše dva lica koja se ovlašćuju za podnošenje izborne liste (ime i prezime, JMBG, mesto i adresa prebivališta, broj telefona i adresa za prijem elektronske pošte);
  6. podatke o licu koje je odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, poštovanje obaveza, zabrana i ograničenja propisanih zakonom kojim se uređuje finansiranje političkih aktivnosti, za vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom za sprečavanje korupcije (ime i prezime, JMBG, mesto i adresa prebivališta, broj telefona i adresa za prijem elektronske pošte);
  7. datum zaključenja sporazuma o obrazovanju grupe građana.

Uslovi za učešće na parlamentarnim i lokalnim izborima su isti za politčke stranke i grupe građana.