Izborni dan – šta se sme, a šta ne

Na sam dan održavanja izbora, važno je iskoristiti svoje građansko pravo izlaska na glasanje. Kako vas ne bi različite nedoumice sprečile u ovoj nameri, pripremili smo odgovore na vaša potencijalna pitanja.  Ukoliko ste se često pitali da li ste glasački listić popunili na ispravan način, gde i kome možete uputiti prigovor ukoliko vam je uskraćeno glasačko pravo, šta je zabranjeno na samom biračkom mestu i još mnogo toga, sledeći vodič će vam biti od ključne pomoći.

 

 •  Šta je potrebno za otvaranje biračkog mesta u Srbiji?

 

Glasanje za odbornike jedinice lokalne samouprave obavlja se na biračkom mestu. Biračko mesto određuje se za glasanje najviše 2.500, a najmanje 100 birača.

Na dan održavanja izbora birački odbor se sastaje u 6,00 časova na biračkom mestu, da bi se izvršile pripreme za početak glasanja, što čine sledećim redosledom: otvaraju vreću sa izbornim materijalom zapečaćenu sigurnosnom zatvornicom, utvrđuju da li je primljeni materijal za glasanje ispravan i potpun, uređuju biračko mesto i dogovaraju se o načinu rada i podeli zaduženja prilikom sprovođenja glasanja.

Pošto obavi pripreme za sprovođenje glasanja, birački odbor utvrđuje da glasanje može da počne, i to konstatuje u zapisniku o radu biračkog odbora.

Biračko mesto se otvara na dan izbora u 7,00 časova.

 

 • Ko i kada objavljuje konačni spisak biračkih mesta?

 

Opštinska izborna komisija određuje i oglašava u službenom listu jedinice lokalne samouprave broj i adresu biračkih mesta najkasnije 20 dana pre dana određenog za održavanje izbora, odnosno do 25.11.2018. u ponoć.

 

 • Šta je zabranjeno na biračkom mestu i oko biračkog mesta?

 

1-Na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala.

 

 

2-Zabranjeno je zadržavanje na biračkom mestu svih lica koja nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora.

3-Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona i drugih sredstava veza i komunikacija, kao i foto-aparata i kamera.

 

 

4-Na biračkom mestu je zabranjeno da se, van službene evidencije u izvodima iz biračkog spiska, prave spiskovi birača koji su izašli na glasanje (upisivanjem imena ili rednog broja iz izvoda iz biračkog spiska birača koji su izašli, ili nisu izašli na glasanje).

 

 

5-Izuzetno, dozvoljeno je da članovi biračkog odbora koji su zaduženi da rukuju izvodima iz biračkog spiska, upisivanjem crtica na posebnom listu hartije, vode evidenciju o izlaznosti birača i da podatke o izlaznosti saopštavaju svim članovima biračkog odbora.

6-Što se tiče prisustva medija, predstavnici sredstava javnog informisanja mogu da budu prisutni na biračkom mestu samo radi pripreme izveštaja o toku glasanja na biračkom mestu.

7-Pripadnici policije na dužnosti mogu ući na biračko mesto samo ako su na biračkom mestu narušeni red i mir, na poziv predsednika biračkog odbora.

 

 • Koji listić je nevažeći?

 

Nevažeći glasački listić je glasački listić koji nije popunjen, glasački listić na kome je zaokruženo više od jedne izborne liste ili glasački listić koji je tako popunjen da se ne može pouzdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, kao na primer:

 • listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog rednog broja ispred naziva izborne liste,
 • listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog imena i prezimena prvog kandidata sa izborne liste.

 

 

 • Koji listić je važeći?

 

Važeći glasački listić jeste onaj na kome je zaokružen jedan redni broj ispred izborne liste, glasački listić na kome je zaokružen naziv izborne liste, kao i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao, kao na primer:

 • ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ime i prezime prvog kandidata na izbornoj listi,
 • ako je na glasačkom listiću birač zaokružio naziv ili deo naziva izborne liste,
 • ako su na glasačkom listiću istovremeno zaokruženi redni broj i naziv izborne liste i ime i prezime prvog kandidata.

 

Ako je glasački listić popunjen na način iz koga se može pouzdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, on će biti važeći uprkos tome:

 • što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke,
 • što su nazivi drugih izbornih lista ili redni brojevi ispred naziva drugih izbornih lista ili što su imena i prezimena prvog kandidata na drugim izbornim listama, precrtani.

 

 

 • Koje su najčešće bitne povrede izbornog prava na dan glasanja?

 

Moguće povrede izbornog prava usled kojih se može podneti prigovor zbog nepravilnosti u postupku su brojne, ali među njima najčešće su:

 

 • glasanje umesto birača- Npr. Ukoliko na biračkom mestu primetite da određeni birač bude zaokružen u biračkom spisku pod imenom drugog lica, a ne pod svojim imenom i prezimenom/ Ukoliko primetite da na biračkom mestu umesto stare ili osobe pod pratnjom glasa lice koje je sa njom došlo na biračko mesto ili drugo lice

 

 • povreda tajnosti glasanja- Npr. Ukoliko na mestu na kome je obezbeđeno tajnost glasanja (paravan) bude prisutno više lica/oprema za snimanje/članovi biračkog odbora dolaze do paravana

 

 • višestruko glasanje- Npr. Ukoliko je jedan birač dobio više glasačkih listića/birač koji pristupio glasanju nije utvrđen identitet ili nije proveren UV lampom da li je već glasao

 

 • prisustvo propagandnog materijala u radijusu manjem od 50 m od biračkog mesta- Npr. Deljenje političkih flajera ispred biračkog mesta/plakati/baneri/aktivisti političkih stranaka ispred biračkog mesta

 

 • odsustvo članova biračkog odbora ili njihovih zamenika sa biračkog mesta- Npr. Ukoliko tokom perioda preobrajavanja i utvrđivanja glasova ne budu bili prisutni svi članovi biračkog odbora

 

 • dolazak policije na biračko mesto bez povoda- Npr. Upadanje/dolazak policijskih službenika bez poziva predsednika biračkog odbora

 

 • glasanje van biračkog mesta bez potvrde o biračkom pravu za glasanje van biračkog mesta- Npr. Ukoliko prilikom povratka članova biračkog odbora sa glasanja van biračkog mesta ne bude predata potvrda o biračkom pravu za glasanje van biračkog mesta/ili ista nije potpisana

 

 • glasanje bez isprave kojom se dokazuje identitet- npr. glasanje novom vozačkom dozvolom na kojoj nema JMBG/bus plus karticom/ili bilo kojim drugim dokumentom koji nema sliku birača i JMBG

 

 • onemogućavanje birača koji je upisan u birački spisak da glasa- Npr. Ukoliko članovi biračkog odbora biraču kažu da je već glasao/ukoliko je pod imenom konkretnog birača zaokruženo u biračkom spisku da je već glasao/ fizički onemogućavanje biraču da glasa

 

 • nezaokruživanje imena birača u biračkom spisku ili zaokruživanje imena drugog birača- Npr. Članovi biračkog odbora nakon utvrđivanja identiteta birača ne zaokruže njegovo ime u biračkom spisku/zaokruže drugo ili više lica

 

 • uticanje na biračev izbor od strane članova biračkog odbora ili trećeg lica- Ukoliko prilikom predaje glasačkog listića od strane članova biračkog odbora bude sugerisano glasaču za koga da glasa/ukoliko biraču na biračkom mestu/ispred biračkog mesta bude prećeno fizičkim/psihičkim nasiljem ako ne glasa za određenog kandidata/stranku.

 

 • nepostojanje kontrolnog listića u kutiji npr. ukoliko prilikom dolaska prvog birača na glasanje ne bude ubačen kontrolni listić u glasačku kutiju ili ukoliko prilikom procesa prebrojavanja glasova ne bude pronađen i kontrolni listić u glasačkoj kutiji

 

 • višak listića u kutiji npr. ukoliko se broj listića u kutiji ne slaže sa zbirom svih glasova koji su kandidati dobili i nevažećih listića

 

 

 • Kome se upućuju prigovori na tok glasanja tokom izbornog dana?

 

Svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da Opštinskoj izbornoj komisiji podnese prigovor zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja odnosno izbora i to u roku od 24 časa od časa kad je doneta odluka odnosno izvršena radnja koju podnosilac prigovora smatra nepravilnom, odnosno od časa kad je učinjen propust. Opštinska izborna komisija rešava u roku od 48 sati pa ukoliko usvoji prigovor, poništava osporenu odluku ili radnju.

Protiv svakog rešenja Opštinske izborne komisije donetog po prigovoru može se izjaviti žalba Upravnom sudu.