Do 16 časova glasalo 39,6 posto građana

Do 16 časova na glasanje za parlamentarne izbore je izašlo ukupno 39,6 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Statistička greška je iznosila +/- 0,9 posto. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta.

Do 16 časova na glasanje za parlamentarne izbore je izašlo ukupno 39,6 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Statistička greška je iznosila +/- 0,9 posto. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka.

Povećava se broj nepravilnosti koje su zabeležene na četiri odsto biračkih mesta što unosi zabrinutost u kvalitet procesa glasanja. Nepravilnosti su sada, osim u Istočnoj Srbiji i Vojvodini, dodatno uočene i na jugu Srbije.

Povećan je broj slučajeva u kojima se na biračkim mestima od građana ne traže identifikaciona dokumenta (lična karta) već se glasa samo na osnovu poziva za glasanje. Kao i u prethodnom preseku, primećene su neregularnosti koje se odnose na glasanje birača koji su već imali obeležen prst, nekorišćenje UV lampe i fotografisanje glasačkih listića.

Slučajevi vođenja kampanje na manje od 50 metara od biračkog mesta zabeleženi su na dva odsto biračkih mesta.

I u ovom preseku su zabeleženi slučajevi u kojima se pored biračkih mesta parkiraju kola sa stranačkim aktivistima sa spiskovima glasača koji u komunikaciji sa članovima biračkih odbora rade uporednu analizu da li su njihovi “sigurni glasovi” glasali. Takođe, zabeleženi su slučajevi da stranke šalju svoje predstavnike kod građana na privatne adrese proveravajući da li su glasali i vodeći evidenciju o tome.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje parlamentarnih izbora u Srbiji 24. aprila 2016. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.