Da li mogu da pomognem nekome da glasa ako ne ume da pročita glasački listić ili mu je iz nekog drugog razloga potrebna pomoć?

Da. Zakon o izboru narodnih poslanika predviđa da birač koji usled nepismenosti, slabodvidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić ima pravo da glasa na biračkom mestu uz pomoć pomagača kojeg sam odredi da umesto njega onako kako mu naloži popuni glasački listić.

Ovo pravilo važi i za glasanje van biračkog mesta.