Ako vam je uskraćeno biračko pravo na dan glasanja, kome da se žalite?

Zastita bricakog prava Zastita bricakog prava

U nedelju, 17. decembra, može se desiti da birački odbor spreči birača da glasa. Do takvih situacija dolazi, na primer:

 • ako je upisano da je birač već glasao, a birač ima biračko pravo na tom biračkom mestu (ne postoji zakonska mogućnost da BO dozvoli biraču da glasa)
 • ako mu birački odbor ne dozvoljava da glasa jer biraču u ličnoj ispravi razlikuje prezime, a ostali podaci su isti (ime i JMBG) (dešava se npr. nakon promene bračnog statusa)
 • ako biraču nije omogućeno da glasa tajno (nije mu garantovana privatnost iza paravana za glasanje)

Ukoliko se nađete u nekoj od ovih situacija i birački odbor vam ne dozvoli da glasate ili smatrate da vam je bilo povređeno pravo na slobodno i tajno glasanje, možete podneti:

 • U slučaju nacionalnih izbora (parlamentarnih) –  Zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu
 • U slučaju lokalnih izbora – Prigovor na glasanje na biračkom mestu

Birač može da podnese zahtev, odnosno prigovor samo ako je lično njemu uskraćeno biračko pravo ili povređeno pravo na tajnost i slobodu glasanja.

Zahtev za poništavanje glasanja/prigovor na glasanje na biračkom mestu birač može da podnese u roku od 72 časa od zatvaranja biračkog mesta na kojem je upisan u izvod iz biračkog spiska. Isti rok važi i za prigovor na lokalnim izborima.

Biračka mesta se zatvaraju u 20 časova, tako da u slučaju izbora koji se održavaju 17. decembra 2023, zahtev odnosno prigovor možete podneti do 20. decembra u 20 časova.

Zahtev na parlamentarnim, odnosno prigovor na lokalnim izborima, trebalo bi da sadrži:

 • označenje organa koji je nadležan da odluči po zahtevu;
 • ime, prezime, JMBG, mesto i adresu prebivališta, broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte birača
 • potpis podnosioca zahteva;
 • tačno označenje biračkog mesta (naziv opštine, odnosno grada u kojem se nalazi biračko mesto i broj biračkog mesta) i tačan opis radnje uz naznačenje ko je i kada tu radnju preduzeo;
 • činjenice na kojima se zasniva zahtev
 • dokazi

Zahtev, odnosno prigovor mora da bude razumljiv i da sadrži sve ono što je potrebno da bi po njemu moglo da se postupi. U suprotnom, ako je zahtev/prigovor nerazumljiv ili nepotpun, organ nadležan da o tom zahtevu odluči donosi rešenje kojim ga odbacuje.

Zahtev za poništavanje glasanja/prigovor na glasanje na biračkom mestu se može, ali ne mora da se podnese na obrascu koji objavljuje RIK. 

Iako se razlikuju nazivi ova dva dokumenta za različite nivoe izbora, i jedan i drugi u prvom koraku se podnose lokalnoj izbornoj komisiji. Spisak sa kontaktima svih izbornih komisija možete naći na sajtu Republičke izborne komisije na ovom linku. Jedino ukoliko se podnosi zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu u inostranstvu, onda se on podnosi direktno Republičkoj izbornoj komisiji. 

Zahtev odnosno prigovor može se podneti lično ili poštom.    

Lokalna izborna komisija o zahtevu/prigovoru birača mora da odluči u roku od 72 sata od prijema zahteva i da odluku objavi na sajtu Republičke izborne komisije u odeljku prigovori bez odlaganja, odnosno u roku od 24 sata od završetka sednice na kojoj je ta odluka doneta.