#73 – OBJAVLJIVATI SVE ODLUKE ACAS NA SAJTU

Radi postizanja bolje transparentnosti rada Agencije za sprečavanje korupcije potrebno je objavljivati sve odluke na veb-sajtu Agencije. U tom smislu, neophodno je izmeniti Zakon o sprečavanju korupcije na taj način što bi se uvela obaveza da Agencija u postupku utvrđivanja povrede odredaba Zakona o sprečavanju korupcije, kada odlučuje po prijavi koja se odnosi na povedu tog zakona u izbornoj kampanji, svoju odluku objavi na veb-sajtu Agencije u roku od 24h od donošenja odluke. Identična obaveza je već propisana odgovarajućim odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.