#65 – OMOGUĆITI PODNOŠENJE PRIGOVORA NAKON UVIDA U IZBORNI MATERIJAL

Važećim propisima predviđeno je da predstavnici podnosilaca izbornih lista i kandidati uvid u izborni materijal mogu izvršiti u roku od pet dana od dana održavanja izbora, dok se prigovor izbornoj komisiji može podneti u roku od 24 časa od časa kad je doneta odluka, odnosno izvršena radnja koju podnosilac prigovora smatra nepravilnom, odnosno od časa kad je učinjen propust. Kako bi podnosioci lista i kandidati koji su uvidom u izborni materijal uočili nepravilnosti u sprovođenju izbora mogli blagovremeno podneti izbornoj komisiji prigovor povodom uočenih nepravilnosti, neophodno je izvršiti izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima kako bi se subjektima koji imaju pravo da izvrše uvid u izborni materijal omogućilo da prigovor izbornoj komisiji izjave i 24 časa od časa kada su izvršili uvid u izborni materijal.