#54 – ZABRANITI NAKNADNE IZMENE ZAPISNIKA O RADU BIRAČKIH ODBORA

U Pravilniku o radu biračkih odbora navesti: Naknadne izmene zapisnika o radu biračkih odbora od strane članova biračkih odbora nakon javnog objavljivanja primerka zapisnika nisu dozvoljene.

Ispunjeno. Eksplicitna zabrana naknadnih izmena zapisnika o radu biračkih odbora od strane članova BO nije uvedena, ali je preciziran način provere logičko-računske ispravnosti upisanih podataka odmah prilikom primopredaje izbornog materijala sa biračkog mesta radnom telu. Ukoliko se prilikom statističke obrade utvrde logičko računske nepravilnosti, članovi BO su dužni da se ponovo okupe na poziv radnog tela RIK, izvrše uvid u birački materijal i svojim potpisima verifikuju izmene. Budući da naknadne izmene zapisnika do sada nisu bile na bilo koji način regulisane, može se smatrati da je preporuka usvojena.