#09 SUPROTSTAVITI SE ŠIRENJU DEZINFORMACIJA I DRUGIM MEDIJSKIM MANIPULACIJAMA U VEZI SA IZBORNIM PROCESOM

Birači moraju imati slobodu da formiraju mišljenje (VK I.3.1.a.i), a jedan od važnih preduslova ostvarivanja te slobode je da javno informisanje u vezi sa izbornim procesom ne bude obeleženo dezinformacijama, odnosno obmanjujućim i netačnim informacijama, kao i da sami građani imaju znanje potrebno da prepoznaju takve manipulacije. Da bi se ovaj standard ispunio, potrebno je:

 

  1. Uspostaviti saradnju sa kompanijama u čijem se vlasništvu nalaze društvene mreže Facebook i Twitter u cilju sprečavanja širenja dezinformacija tokom izbornog perioda

    Nalazi monitoringa medija koji je tokom predizbornog perioda 2022. godine sprovela CRTA pokazali su da je Fejsbuk, kao najpopularnija društvena mreža u Srbiji na kojoj se informiše preko polovine građana Srbije, značajan izvor dezinformacija u vezi sa izbornim procesom u Srbiji. Istovremeno, društvena mreža Twitter je početkom 2020. godine identifikovala grupu naloga povezanih u neautentičnoj koordinisanoj aktivnosti koji su radili na promovisanju Srpske napredne stranke i njenog lidera i tim povodom ugasila više od 8,000 naloga.Imajući u vidu značaj ove dve mreže za proizvodnju i distribuciju dezinformacija i drugog manipulativnog sadžaja u vezi sa političkom scenom u Srbiji, kao činjenicu da se sve veći broj građana informiše na društvenim mrežama, potrebno je da se u nadležnosti REM-a ili RATEL-a uvrsti i obaveza saradnje sa kompanijama u čijem se vlasništvu nalaze ove mreže, kako bi se osiguralo da te kompanije tokom predizbornih perioda preduzimaju radnje za identifikovanje i suzbijanje širenja sadržaja koji se tiče izbora, a koji sadrži dezinformacije ili manipulativni sadržaj, te proaktivno pronalazile aktere koji učestalo šire dezinformacije o izborima i pratile koordinisane akcije botova u vezi sa izborima.

  2. Dugoročno unaprediti otpornost građana na dezinformacije i druge medijske manipulacije, uključujući i u vezi sa izbornim procesom
    Izveštaj CRTE o aprilskim izborima 2022. ukazuje na značajno prisustvo dezinformacija i drugih medijskih manipulacija u sredstvima javnog informisanja. Njihov uticaj na tok i ishode izbornog procesa, kao i uopšte, zavisiće od sposobnosti građana da kritički procenjuju medijske sadržaje, tj. od nivoa njihove medijske pismenosti.Iako Strategija razvoja sistema javnog informisanja Republike Srbije za period 2020-2025. godine prepoznaje neophodnost razvoja medijske pismenosti, ona u taj pojam ne uključuje informatičku pismenost, ne prepoznaje nedržavne subjekte kao aktere mera za unapređenje pismenosti niti kontinuirano i neformalno obrazovanje kao formate za dugoročno rešavanje ovog problema. U tom smislu je, u saradnji sa medijskim udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva ovu Strategiju potrebno uskladiti sa preporukama UNESCO-a o smernicama za politiku i strategiju medijske pismenosti. Istovremeno, aktivnosti za realizaciju mera predviđenih Strategijom moraju biti precizirane u pogledu sadržine i rokova, a parametri za praćenje njihove uspešnosti jasno definisani, što u postojećem Akcionom planu nije slučaj. Zbog toga je potrebno, u saradnji sa medijskim udruženjima i drugim organizacijama civilnog drušva, unaprediti akciono planiranje za primenu Strategije i osigurati transparentnost i praćenje njegove realizacije.Alternativno, umesto izmena postojećih dokumenata, a imajući u vidu da Srbija nema zaseban strateški plan posvećen isključivo unapređenju medijske pismenosti, ministarstva nadležna za kulture i informisanja moglo bi da pokrene inicijativu donošenja Strategije medijske pismenosti zasnovane na preporukama UNESCO-a, kojoj će prethoditi široki konsultativni proces.

* Preporuka #9b. zasniva se na nalazima Zec, M. (2021). Usklađenost definisanja razvoja medijske pismenosti u okviru „Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020–2025” sa preporukama međunarodne organizacije UNESKO za razvoj politika i strategija informacione i medijske pismenosti”. CM Komunikacija i mediji, 16(49), 253-279.