NAŠE INICIJATIVE

#19 USAGLASITI ROKOVE ZA IZBORNE RADNJE

Prebrojavanje i izveštavanje o glasanju mora biti pošteno, a zvanični rezultati glasanja moraju biti saopšteni javno (KD 7.4). Da bi se ovi standardi ispunili, potrebno je:

 

a. Izjednačiti rokove za sprovođenje izbora

Izmena i dopuna Zakona o izboru predsednika republike odnosi se na promenu člana 4. stav 5, tako da izmenjena odredba treba da glasi: „Od dana raspisivanja izbora, do dana glasanja ne može protećimanje od 45 dana ni više od 60 dana.” Na taj način će se rokovi za sprovođenje izbora za predsednika Republike izjednačiti s rokovima za sprovođenje izbora za Narodne poslanike.

 

b. Utvrditi rokove za objavljivanje privremenih rezultata izbora, najkasnije 24 sata od zatvaranja birališta

U cilju postizanja veće transparentnosti izbornog procesa, neophodno je izvršiti dopune Zakona o izboru narodnih poslanika i obavezati RIK da u roku od 24h od časa zatvaranja biračkih mesta na svojoj internet stranici objavi privremene rezultate izbora. (Videti član 127. jedinstvenog izbornog zakona.)

 

c. Pravovremeno objavljivati preliminarne i konačne rezultate izbora po biračkim mestima na sajtovima izbornih komisija

Primena ove preporuke podrazumeva dopunu Uputstva za sprovođenje izbora koje usvajaju izborne komisije i to u delu koji se odnosi na „Statističku obrada i objavljivanje rezultata izbora“, gde je potrebno dodati odredbu: „izborna komisija objavljuje preliminarne i konačne rezultate izbora po biračkim mestima, odmah po utvrđivanju, na sajtu u CSV formatu”. (Videti član 127. Jedinstvenog izbornog zakona.)

 

d. Ujednačiti rokove za proglašenje konačnih rezultata izbora

Potrebno je ujednačiti postojeća rešenja iz Zakona o izboru narodnih poslanika (pet dana od završetka glasanja) i rešenje iz Zakona o lokalnim izborima (24 časa od zatvaranja biračkih mesta). U cilju poštovanja prava na zaštitu izbornog prava svih birača, potrebno je uvesti rešenje koje sadrži odrednicu „u roku od 96 sati od završetka svih izbornih radnji“. Ovakvo rešenje bi podrazumevalo da izborne komisije imaju rok od pet dana da utvrde konačne rezultate izbora od trenutka održavanja i ponovljenih izbora na pojedinim biračkim mestima. Na ovaj način se izbegava situacija koja se desila na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda u martu 2018. godine, kada je GIK proglasila konačne rezultate izbora pre razmatranja prigovora. (Videti član 117. Jedinstvenog izbornog zakona.)