#07 JASNO DEFINISATI OBAVEZE REM-A TOKOM IZBORNE KAMPANJE

Birači moraju imati slobodu da formiraju mišljenje, a državni organi moraju poštovati obavezu neutralnosti u odnosu na medije (VK I.3.1.a.i), i potrebno je da organi uprave budu obavezani da sprovode zakonske sankcije za povrede obaveze neutralnosti i slobode birača da formiraju mišljenje (I.3.1.c) Kodeks predviđa efikasan sistem žalbi u izbornom procesu (I.3.3), u kom mora postojati mogućnost konačne žalbe sudu (I.3.3.a). Da bi se ovi standardi ispunili, potrebno je:

 

 1. Uspostaviti isključivu nadležnost REM-a u postupku nadzora nad elektronskim medijima tokom izborne kampanje

  Kako bi se izbegli negativni efekti postojanja paralelne nadležnosti Nadzornog odbora i REM-a u nadzoru nad javnim medijskim servisima tokom izborne kampanje, potrebno je izmeniti Zakon o izboru narodnih poslanika i izuzeti nadzor nad svim elektronskim medijima iz nadležnosti Nadzornog odbora. Dodatno, imajući u vidu činjenicu da je tokom izborne kampanje za izbore 2022. godine određene nadležnosti u kontroli medija imalo i Privremeno nadzorno telo za praćenje medija, potrebno je sprovesti mere usmerene na osnaživanje nezavisnosti i kvaliteta rada REM-a kako bi samostalno i profesionalno vršilo kontrolu medija tokom izbornog procesa.

 2. Precizno propisati obaveze REM-a tokom izborne kampanje

  Potrebno je izmeniti i dopuniti Zakon o elektronskim medijima i izričito obavezati REM da, na osnovu kontrole programskog sadržaja pružalaca medijskih usluga iz svoje nadležnosti koju sprovodi po službenoj dužnosti na osnovu unapred objavljenog plana monitoringa, periodično (npr. na svake dve nedelje) tokom trajanja kampanje objavljuje pisane izveštaje o praćenju i analizi elektronskih medija tokom izborne kampanje te da najkasnije u roku od mesec dana od proglašenja konačnih rezultata izbora objavi konačan Izveštaj o nadzoru nad radom elektronskih medija tokom izborne kampanje.

 3. Utvrditi kriterijume za pravljenje uzorka pružalaca medijskih usluga nad kojima se vrši nadzor tokom izborne kampanje

  Dopunom Zakona o elektronskim medijima potrebno je propisati da u toku izborne kampanje REM nadzor obavezno sprovodi nad:

  – javnim medijskim servisima,

  – svim pružaocima medijskih usluga kojima je izdata dozvola za emitovanje putem terestričkog prenosa za područje cele Republike Srbije

  – na odgovarajućem uzorku PMU sa lokalnom i regionalnom pokrivenošću, vodeći računa o geografskoj raspodeli, pri čemu se uzorak formira tako da uključi pružaoce medijskih usluga koji su dobili najviše iznose sredstava kroz sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u periodu od proglašenja ukupnih rezultata prethodnih izbora do dana utvrđivanja uzorka;

  – na odgovarajućem uzorku najgledanijih medijskih usluga koje imaju dozvolu za emitovanje putem kablovske mreže, pri čemu se gledanost određuje na osnovu podataka ovlašćene agencije specijalizovane za istraživanje gledanosti.

 4. Utvrditi obavezu REM-a da pre svake izborne kampanje u transparentnom postupku usvoji metodologiju nadzora nad PMU tokom kampanje i utvrditi obavezne elemente te metodologije

  Obavezu REM-a da utvrdi metodologiju nadzora nad PMU tokom izborne kampanje neophodno je utvrditi Zakonom o elektronskim medijima. Metodologija bi se utvrđivala u formi podzakonskog akta za čije je donošenje, u skladu sa Zakonom, neophodno sprovesti javnu raspravu. Osim merenja vremena prikazivanja aktera, metodologija bi se naročito fokusirala na: odabir perioda posmatranja; odabir subjekata; merenje objekata kao i definicija tonaliteta.

 5. Precizirati obavezne elemente  izveštaja o kontroli PMU tokom kampanje

  Dopunom Zakona o elektronskim medijima potrebno je propisati da u toku izborne kampanje REM objavljuje izveštaje na svake dve nedelje te da konačan izveštaj o nadzoru PMU objavljuje najkasnije 30 dana od dana proglašenja ukupnih rezultata izbora.  Potrebno je propisati da se izveštavanje vrši na osnovu sprovedene kvalitativne i kvantitativne analize programskog  sadržaja, a izveštaji moraju sadržati nalaze stručne službe REM-a u vezi s ravnomernom  zastupljenošću kandidata, odnosno izbornih lista u medijima, izveštavanja medija o  aktivnostima kandidata, evidenciju javnih nastupa izbornih aktera u ulozi državnih  funkcionera i kandidata, kontekst u kome se govori o određenom učesniku izbora kao i  druge važne aspekte rada medija koji mogu imati uticaj na objektivno i sveobuhvatno informisanje građana o kandidatima i izbornim programima.

 6. Obezbediti transparentnost prikupljenih podataka

  Kako bi javnost imala uvid u sve podatke koje REM prikuplja monitoringom, potrebno je Zakonom o elektronskim medijima obavezati REM da podatke prikupljene monitoringom u formi otvorene baze podataka objavljuje na svom veb- sajtu na dnevnom nivou.

 7. Omogućiti sudsku kontrolu svih odluka REM po prijavama

  Potrebno je dopuniti Zakon o elektronskim medijima i propisati obavezu REM-a da povodom svake prijave podnete u toku izborne kampanje, uključujući i one kojima se ukazuje na povredu opšteg interesa, pokrene postupak i donese obrazloženu odluku koja može da bude predmet sudske kontrole.

 8. Uključiti izveštaj stručne službe za nadzor i analizu u obrazloženje odluke

  Potrebno je uvesti obavezu uključivanja izveštaja stručne službe za nadzor i analizu u obrazloženje odluke kojom se rešava po prijavi, kako bi podnosilac prijave bio upoznat sa činjenicama i okolnostima koje su bile opredeljujuće za donošenje konkretne odluke.

 9. Predvideti kratke rokove za odlučivanje REM po prijavama građana

  Kako bi kontrola izborne kampanje bila delotvorna, neophodno je dopuniti Zakon o elektronskim medijima i obavezati REM da odluku u postupku po prijavama fizičkih ili pravnih lica u toku kampanje donese u roku od 96 sati od prijema prijave. Dodatno, potrebno je razmotriti i mogućnost da, i van izborne kampanje, REM u kratkim rokovima odlučuje u slučajevima kada se prijavama ukazuje na govor mržnje ili povredu prava maloletnika.

 10. Obezbediti efikasniji mehanizam kažnjavanja emitera koji ne poštuju pravila tokom kampanje

  Kako bi sankcije koje REM izriče pružaocima medijskih usluga imale veći efekat na pružaoce medijskih usluga koji krše zakon, potrebno je razmotriti mogućnost da se omogući REM-u da, ukoliko PMU ne postupi u skladu sa izrečenom merom, svoje rešenje izvrši posrednom prinudom, izricanjem novčanih kazni kao i mogućnost da se omogući REM-u da, pored mera koje i sada ima na raspolaganju, izriče i novčane kazne u fiksnom iznosu.