Slobodan pristup informacijama u Srbiji: iskustva, problemi i perspektive

Pravo na slobodan pristup informacijama kao posebno pravo, koje se vremenom izdvojilo iz slobode izražavanja, prava na privatnost (privatni i porodični život) i prava na pravično suđenje kao fundamentalnih ljudskih prava, nastalo je kao rezultat razvoja savremene pravne države i participativne demokratije, u kojoj građanin postaje „četvrta vlast” i aktivni učesnik u društvenim procesima.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead