REM i dalje izbegava da štiti javni interes

Unapređenja izbornih uslova u domenu ravnopravne medijske zastupljenosti neće biti ako je suditi na osnovu dva dokumenta koje je objavilo Regulatorno telo za elektronske medije – Nacrta pravilnika o načinu ispunjavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje i Nacrta preporuke komercijalnim pružaocima medijskih usluga o obezbeđivanju zastupljenosti bez diskriminacije u toku predizborne kampanje registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima.

„Neprihvatanjem niza konstruktivnih preporuka usaglašenih s međunarodnim standardima, REM se opredelio da i dalje izbegava da suštinski ispuni svoju zakonski definisanu ulogu i štiti javni interes u izbornom procesu. Zakonodavac nije sveo REM na telo koje samo daje savete i preporuke, što REM čini odlukom da na postupanje komercijalnih emitera utiče neobavezujućim pravnim aktom. Obaveza REM-a je da donosi opšta podzakonska akta kojim se detaljnije utvrđuju pravila po kojima emiteri ispunjavaju zakonske obaveze kroz programske sadržaje“, kaže Raša Nedeljkov, programski direktor Crte.

REM nije prepoznao ni potrebu da utiče na ograničavanje prisustva javnih funkcionera u informativnim programima tokom kampanje. Umesto toga, javnim servisima propisuje neodređenu obavezu, a komercijalnim medijima tek preporuku da, kada izveštavaju o redovnim aktivnostima funkcionera, povedu računa o novinarskoj etici, profesionalizmu i objektivnosti.

Problematično je i opredeljenje REM-a da se ravnomerna zastupljenost kandidata u predizbornom programu zasniva na „principu proporcionalne jednakosti“, jer nije jasno kako će se određivati značaj političkog subjekta.

Na osnovu objavljenog REM-ovog Plana praćenja programa pružalaca medijskih usluga Crta zaključuje da monitoring REM-a neće obuhvatiti eventualnu prikrivenu promociju u delovima programa koji nisu informativnog ili striktno predizbornog karaktera.

O nalazima nadzora nad programima elektronskih medija REM namerava da upozna javnost izveštajem koji će biti objavljen tek nakon izbora, oglušujući se o preporuku da to čini periodično tokom kampanje.

Crta poziva Regulatorno telo za elektronske medije da tokom javne rasprave još jednom razmotri preporuke civilnog društva kako bi bilo u mogućnosti da istinski doprinese zaštiti javnog interesa tokom predizborne kampanje.

Ovde možete pogledati Nacrt Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje, koji je načinio tim Crte.