Rasprava o autentičnom tumačenju pojma “javni funkcioner” u Zakonu o sprečavanju korupcije

Tema ove analize je predlog autentičnog tumačenja člana 2. stav 1. tačke 3) Zakona o sprečavanju korupcije, narodnog poslanika Aleksandra Martinovića kao ovlašćenog predlagača. Ovaj predlog je, uprkos izostanku obrazloženja i efekata koji se žele postići, bez rasprave usvojen na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Odbor je ocenio da je predlog narodnog poslanika Martinovića za donošenje autentičnog tumačenja opravdan i odlučio da ga dostavi Narodnoj skupštini na usvajanje. Predloženim autentičnim tumačenjem se zapravo redefiniše pojam javnog funkcionera. 

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead