Mreža političkih pritisaka u centrima za socijalni rad

Nalazi istraživanja koje je sprovela Crta uoči izbora 2022. godine sugerišu da su politički pritisci na građane konstantni i da nisu samo zastupljeni u predizbornom periodu. Političkim pritiscima su posebno izloženi zaposleni u javnom sektoru i građani iz najugroženijih kategorija društva. Istraživanje koje je sproveo istraživački tim Crte u periodu od maja do avgusta 2023. godine imalo je za cilj da ispita načine na koje političke klijentelističke mreže funkcionišu u centrima za socijalni rad i u čemu se i kako ogleda njihov uticaj na rad centara.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead