Ko vrši nadzor nad izbornom kampanjom?

Nadzorni odbor za izbornu kampanju sprovodi opšti nadzor nad postupcima političkih stranaka, podnosilaca proglašenih izbornih lista, kandidata za narodne poslanike i javnih medijskih sredstava u toku izbornih aktivnosti.

Nadzorni odbor ima deset članova koje imenuje skupština i to, polovinu na predlog vlade i polovinu na predlog poslaničkh grupa u Narodnoj skupštini. Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi organa poltičkih stranaka.