Da li su svi članovi biračkog odbora iz iste stranke?

Ne. Broj predsednika i njihovih zamenika, kao i članova i njihovih zamenika, u jednom biračkom odboru koji pripada jednoj poslaničkoj grupi mora da bude srazmeran njenoj zastupljenosti u Narodnoj skupštini na dan kad je odluka o raspisivanju izbora stupila na snagu.

Ako neka poslanička grupa ima više od polovine od ukupnog broja poslanika postoji posebno pravilo: u jednoj polovini biračkih odbora ta poslanička grupa predlaže predsednika i dva zamenika člana, a u drugoj polovini predlaže predsednika, jednog člana i zamenika drugog člana. Ostala mesta u biračkim odborima raspodeljuju se ostalim poslaničkim grupama srazmerno njihovoj zastupljenosti u Narodnoj skupštini. Važno je istaći da nijedna poslanička grupa ne može na jednom biračkom mestu da predloži i predsednika i zamenika predsednika biračkog odbora.