VAŽNE INFORMACIJE O OPŠTIM USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA ONLINE PLAĆANJA (e-payment)

1. Donacije

Poslovanje Crte kao udruženja građana, sajta https://crta.rs/podrska kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualne sporove, nadležni su sudovi Republike Srbije.

 

1.1 Donatori

Uplate donacija mogu izvršiti sva zainteresovana lica sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

 

1.2 Doniranje

 

Donator je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime donacije bezuslovno pređu u svojinu Crte, te da se mogu koristiti za potrebe realizovanja vizije i misije Crte, kao i odgovarajućih programa koji su opisani https://crta.rs/o-nama/

 

1.2.1 Vrste donacija

 

Donator može uplatiti jednokratnu ili mesečnu donaciju.

 

Jednokratna donacija podrazumeva opredeljenje donatora za jedan od ponuđenih iznosa ili iznos koji donator sam odredi za jednokratnu uplatu.

 

Mesečna donacija podrazumeva opredeljenje donatora za jedan od ponuđenih iznosa koji će se obnavljati svakog meseca dok donator ne obustavi plaćanje. Donator u svakom trenutku može otkazati mesečnu donaciju…kako?

 

1.3.1 Unošenje iznosa donacije

 

Sva plaćanja biće izvršena u valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

 

1.3.2 Pregled naloga za uplatu donacije, potvrda i plaćanje

 

Unosom podataka u formu (podaci o donatoru – ime i prezime, država prebivališta, email adresa, broj telefona, podaci sa platne kartice i iznos) i obeležavanjem opcije “slažem se sa opštim uslovima uplate donacije” i opcionim obeležavanjem “želim da primam obaveštenja o aktivnostima Crte putem email-a ili mobilnog telefona”, te potvrdom na odgovarajuće dugme donator potvrđuje odabrani iznos donacije. Nakon toga će biti preusmeren na drugi deo forme koji se odnosi na potvrdu plaćanja donacije. Potvrda plaćanja donacije sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o donatoru. Pre potvrde plaćanja donacije, donator može odustati od doniranja ili promeniti iznos donacije

 

Crta će prikupiti email adresu i/ili broj mobilnog telefona donatora isključivo ukoliko je opcija “želim da primam obaveštenja o aktivnostima Crte putem email-a i/ili mobilnog telefona” prethodno obeležena od strane donatora.

 

Prihvatanjem opcije „potvrda plaćanja donacije“, donator vrši plaćanje donacije.

 

Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno izvršeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu

koju je naveo.

 

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

 

Podaci o platnoj kartici koje donator unosi prilikom doniranja su vidljivi samo procesoru platnih kartica Monri Payments i Banci Intesa Beograd. Crta ni u jednoj fazi doniranja nema pristup

podacima o donatorovoj platnoj kartici.

 

1.4 Zaštita poverljivih podataka o transakciji

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PCI DSS sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

 

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Monri Payments, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na njihovim stranicama. Niti jednog trenutka podaci

o platnoj kartici nisu dostupni Crti, niti bilo kom zaposlenom u Crti.

 

1.5. Reklamacije

 

U slučaju nastanka eventualnih nedoumica i/ili problema u vezi sa doniranjem, donator može poslati pitanje na email adresu : [email protected] 

 

1.6. Povraćaj donacije

 

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica.

 

U slučajevima predviđenim za povračaj donacije, potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 30 dana od izvršene uplate donacije, na elektronsku adresu [email protected] ili poštom na adresu Francuska 6, 11000 Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.

 

Donator će biti kontaktiran od strane Crte u roku od 15 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju Crta će moći da isplati donatoru samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.

 

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Crte obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 30 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

 

1.7 Dodatni troškovi obrade donacije i PDV

 

Na donacije se ne obračunava PDV i nema dodatnih i skrivenih troškova.

 

  1. Zaštita privatnosti

 

Crta  garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. Crta prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje donatora u skladu sa dobrim poslovnim običajima i važećim finansijsko administrativnim propisima u Republici Srbiji. Svi podaci o donatorima se čuvaju u skladu sa zakonom. Pristup podacima o donatorima imaju isključivo lica zaposlena u Crti koja su odgovorna za sprovođenje administrtivnih poslova u Crti, te su istovremeno i odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Crta se obavezuje da ne koristi lične podatke donatora u druge svrhe, mimo ovlašćenja donatora. Donator je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od Crte, a Crta je dužna da postupi u skladu sa  zahtevom donatora.

 

2.1 Osnovni podaci o Crti:

 

Naziv pravnog lica: Crta

Adresa: Francuska 6, 11000 Beograd

Matični broj:17414054

PIB: 102211181

Pretežna delatnost: 9499 (delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja)

Šifra delatnosti: 7022 (Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem) 

Kontakt telefon: +381 11 24 00 062

Kontakt email: [email protected] 

 

2.2. Izjava o konverziji

 

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti

zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Crti u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalnog iznosa donacije koja je navedena na našem sajtu ili od iznosa koji je sam donator upisao.

 

  1. Zaštita intelektualne svojine

 

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice), vlasništvo je Crte i ne može se koristiti bez prethodne pisane

saglasnosti Crte.

 

  1. Komunikacija sa korisnicima

 

Celokupna komunikacija donatora i Crte se odvija putem emaila na adresu [email protected] 

 

  1. Važenje i izmene uslova korišćenja

 

U pogledu donacija se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. Crta zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja

stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu crta.rs.

 

  1. Politika privatnosti

 

Crta sa adresom u Francuskoj 6, 11000 Beograd, email adresa [email protected] (u nastavku: Crta) obrađuje podatke o ličnosti, i obavezuje se i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora, u skladu sa važećim zakonskim okvirom Srbije i Evropske unije.

 

Crta prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja

kvalitetne usluge (email adresa, ime i prezime, broj telefona je opciono).

 

Podaci donatora se koriste za obradu transakcija i uz saglasnost donatora, informisanje o aktivnostima koje sprovodi Crta. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Crte su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Crta ni pod kojim uslovima ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje prikupljene podatke o ličnosti trećim licima i ne koristi ih ni u koje druge svrhe, osim u svrhe ostvarivanja transkacija u vezi donacija.

 

Crta čuva podatke donatora koji se odnose na donaciju – transakciju u periodu od deset godina od dana uplate donacije. Podaci donatora koji su dali pristanak da se njihovi lični podaci koriste u svrhu obaveštavanja o Crtinim aktivnostima će se čuvati do opoziva saglasnosti donatora. Crta ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Crta vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije u Srbiju, a transfer podataka se sprovodi na osnovu Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojila Evropska komisija. Crta ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

 

U slučaju sumnje da su prava donatora povređena ili ugrožena, donator se može obratiti Crti putem emaila [email protected] .

 

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja

Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, emailom na [email protected]  ili telefonom na +381 11 3408 900.