Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije i pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti. Transparentnost pravosudnih organa Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou, a rezultati indeksa otvorenosti u ovom domenu, posmatrajući pravosudne organe kao celinu, iznosi 30%. Rezultati istraživanja ukazuju na neujednačenost prakse pravosudnih organa u pogledu objavljivanja informacija.