NAŠE INICIJATIVE

Crtine preporuke za poštene i slobodne izbore: Jedinice lokalnih samouprava

Nakon izbora 2020, a u susret novom izbornom ciklusu u Srbiji, Crta je revidirala svoje ranije preporuke i formulisala 20 Preporuka za poštene i slobodne izbore. Crtine preporuke oslanjaju se na postojeće međunarodne standarde održavanja slobodnih i poštenih izbora, i produbljuju ih u skladu sa lokalnim kontekstom. Uloga jedinica lokalnih samouprava (JLS) ogleda se u procesu ažuriranja i verifikovanja Jedinstvenog biračkog spiska. U okviru Crtinih preporuka za poštene i slobodne izbore, sa delokrugom rada JLS povezana je preporuka broj 12.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead