Parlamentarna praksa u Srbiji u poslednjih 25 godina pokazuje značajnu marginalizaciju rada skupštinskih odbora.

Rezultati istraživanja “Ka boljim zakonima – Unapređenje rada odbora Narodne skupštine Republike Srbije” pokazuju da preterano korišćenje procedure hitnog postupka i partijska disciplina utiču na kvalitet rada odbora, posebno u pogledu uticaja na zakonodavni proces i kontrolnu funkciju.

Broj javnih slušanja održanih u poslednje dve godine, ukupno 25, govori o velikoj razlici u praksama rada pojednih odbora i njihovoj otvorenosti ka javnosti. Rezultati istraživanja ukazuju da je devet od ukupno 20 odbora organizovalo barem jedno javno slušanje, 11 odbora nije održalo nijedno dok je najaktivniji bio Odbor za zaštitu životne sredine koji je održao devet javnih slušanja.

Odbori, kao tela koja treba da obezbede stručnost i temeljnost u radu, treba da budu pokretači parlamentarne dinamike i procesa. Oni su istovremeno forum za kvalitetne rasprave o predlozima novih zakona, ali i forum u kojem će se razmatrati primena usvojenih zakona i problemi koji iz nje proizilaze. Odbori su tela od kojih se očekuje da svojom konkretnom i na temu usmerenom raspravom pripreme plenarne sednice i predloge o kojima će se raspravljati” smatra Jovana Đurbabić iz incijative Otvoreni parlament.

Važan aspekt jačanja kontrolne funkcije parlamenta jeste mehanizam kada su opozicioni poslanici na čelu  pojednih odbora.  Od ukupno 20 odbora, tokom prethodnog skupštinskog saziva opozicioni poslanici bili su na čelu četiri odbora, dok su na poziciji zamenika predsednika bili u šest odbora.

Istraživanje je pokazalo da se u radu odbora uočavaju i neki pozitivni trendovi.  Primeri dobre prakse su naročito uočljivi kod odbora koji uključuju organizacije civilnog društva u svoj rad, bilo kroz institut javnih slušanja, tako i kroz omogućavanje učešća predstavnika organizacija civilnog društva na sednicama odbora. Jedan od takvih primera je “Zelena stolica” u Odboru za zaštitu životne sredine, koja postoji od 2013. godine, a koja podrzaumeva da na sednicama odbora u radu, ravnopravno sa poslanicima, učestvuju predstavnici organizacija civilnog društva, ali bez prava da glasaju.

Kako bi se unapredio rad odbora Narodne skupštine Republike Srbije potrebno je dodatno podsticati mehanizme uključivanja javnosti u njihov rad.  Odbori treba da budu efikasniji od plenuma, i u njihovom radu treba da učestvuju poslanici koji su stručni za teme iz nadležnosti samog odbora. Potrebno je dodatno unaprediti i transparentnost rada odbora objavljivanjem rezultata glasanja sa svih sednica odbora i zvaničnih zapisnika/informacija sa svih javnih slušanja.

Istražvanje je sproveo Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), u okviru inicijative Otvoreni parlament uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u Beogradu.

Preuzmite dokument

Parlamentarna praksa u Srbiji u poslednjih 25 godina pokazuje značajnu marginalizaciju rada skupštinskih odbora.

Fokus: analize javnih politika iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda

Trag fondacija u saradnji sa udruženjem CRTA i u okviru projekta „Real say on policy“ raspisuje poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje projektnih ideja koje se odnose na analize javnih politika iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Analize treba da stvore uslove za unapređenje propisa i politika u različitim oblastima kako bismo kao društvo na bolji način odgovorili na potrebe samih građana/ki. Analize i predlozi praktičnih politika koje budu podržane kroz ovaj konkurs, treba da budu kreirane na jednostavan i razumljiv način kako bi se postojeće politike i propisi približili drugim organizacijama i građanima/kama.
Projekat „Real say on policy“ sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa udruženjem CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Fondacijom Slavko Ćuruvija, i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Fokus i oblasti konkursa
Poziv je namenjen organizacijama civilnog društva koje imaju iskustva u analizi javnih politika i javnom zastupanju. Izveštaji i analize javnih politika na jednostavan i razumljiv način treba da približe politike i propise, kao i predložena rešenja, drugim organizacijama civilnog društva i građanima/kama. Kroz ovaj konkurs biće podržane ideje koje se odnose na analize javnih politka u sledećim oblastima, za koje su građani/ke pokazali najviše interesovanja tokom izbora:

●  Ostvarivanje prava na rad; 
●  Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva
●  Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju; 
●  Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje; 
●  Biračko pravo građana (aktivno i pasivno); 
●  Pravo na pravično suđenje; 
●  Ljudska i građanska prava kroz ustavnu reformu. 

Očekivani rezultati
Budući dobitnici donacija treba da kreiraju analizu prethodnog stanja politika i propisa u okviru navedenih oblasti koja se odnosi na period do početka mandata nove Vlade Republike Srbije. Pored toga, neophodno je da za svaku od odabranih oblasti izrade i dva izveštaja o napretku koji će sadržati i preporuke za unapređenje propisa u ovim oblastima. Posebno naglašavamo da izveštaji treba da se odnose na sledeće vremenske periode: prvih 100 dana Vlade Republike Srbije, kao i izveštaj nakon šest meseci od izbora nove vlade.
Izveštaji i analize treba da posluže kao osnov za unapređenje propisa i politika u pravcu efikasnijeg ostvarivanja prava i sloboda građana Srbije. Analize i periodični izveštaji treba da obuhvate postojeće zakonske propise i javne politike, ali i da predlože nove zakonske i druge mehanizme koji bi doveli do pozitivnih promena u odabranim oblastima i tako unapredili kvalitet života gradjana/ki Srbije. Poželjno je u izveštaje i analize uključiti i komparativna iskustva i prakse iz drugih zemalja u odabranim oblastima.

Visina donacije:
Visina donacije je do 2500 $ pri čemu se do 20% sredstava može iskoristiti za operativne, a ostatak za programske troškove. Pod operativnim troškovima podrazumevaju se plate i režijski troškovi, a pod programskim troškovi koji su direktno vezani za projektne aktivnosti uključujući i honorare za osobe koje su angažovani na aktivnostima analize politika.
Kriterijumi za učešće u konkursu: 
Registrovane organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa područja Srbije koje imaju minimum dve godine iskustva u oblastima za koje se prijavljuju i koje imaju ostvarene rezultate u analizama javnih politika i u procesu javnog zastupanja.
Prijave profitnih inicijativa, državnih institucija, međunarodnih organizacija, partijskih i verskih organizacija, neće se razmatrati jer ne podležu uslovima ovog Poziva.
NAPOMENA: Organizacije civilnog društva  mogu aplicirati  sa samo jednim projektnim predlogom koji se odnosi na jednu,  tačno određenu, oblast navedenu u Pozivu za prijavu.

Kriterijumi za procenjivanje projektnih predloga:

◦  Jasno izložena ideja;
◦ Kapacitet organizacije i prethodno iskustvo u oblasti analize javnih politika i javnog zastupanja;
◦  Postignuti rezultati u oblastima na koje se odnosi projektni predlog;
◦  Dobro objašnjen (analiziran) problem kojim se projekat bavi;
◦  Realan i dostižan cilj;
◦  Jasna veza između ciljeva, zadataka i aktivnosti;
◦  Realan budžet u skladu sa aktivnostima;
◦ Mogućnost/potencijal za kreiranje aktivnosti javnog zastupanja na osnovu rezultata projektnih predloga.

Procedure i rokovi za učešće u konkursu:
Zainteresovane organizacije treba da pošalju projektni predlog sa kojim bi konkurisali za donaciju (na najviše 12 strana, font tahoma, veličina 11)Rok za podnošenje projektnih predloga  je 11. jul 2016. godine  (do 16h).

Poziv za prijavu sa uslovima konkursa i dokumenta neophodna za učešće na konkursu možete preuzeti na sledećim linkovima:
1.    POZIV ZA PRIJAVU
2.    PRIJAVNI FORMULAR
3.    FORMULAR ZA BUDZET

Za prijavu treba popuniti: PRIJAVNI FORMULAR i FORMULAR ZA BUDZET. Navedena dokumenta potrebno je proslediti na sledeću e-mail adresu: [email protected] Po prijemu projektnih predloga, organizacije će dobiti povratnu informaciju o prijemu od strane kancelarije Trag fondacije.

Faze u konkursu:
Nakon prijema projektnih predloga pristiglih u naznačenom roku, sledeći su koraci:

1.    Izbor dobitnika donacija – Na osnovu pristiglih prijava, a u skladu sa kriterijumima konkursa, finalne predloge projekata razmatra posebno formiran Odbor za dodelu donacija, koji i donosi konačnu odluku o dodeli finansijske podrške (donacije). Odluku o dodeli sredstava Odbor će doneti do kraja jula 2016.godine

2.    Sprovođenje projektnih aktivnosti i izveštavanje – Nakon potpisanih ugovora o donaciji, dobitnici donacija kreću u sprovođenje projektnih aktivnosti. Tokom realizacije projekta sve podržane inicijative imaće stručnu i tehničku podršku Trag fondacije i tima CRTA. Nakon završetka projektnih aktivnosti podržane inicijative šalju narativni i finansijski izveštaj Trag fondaciji, čiji će rokovi biti definisani u ugovoru o donaciji. Rok za završetak projektnih aktivnosti i ostvarenje projektnih rezultata je 15. februar 2017. godine.

Za dodatne informacije možete kontaktirati:
Vladimira Radojičića  – Menadžer programa javnih politika Trag fondacije
@: [email protected]

Preuzmite dokument