NAŠE INICIJATIVE

#17 ‒ AŽURIRATI BIRAČKI SPISAK

Oformiti stručnu radnu grupu koju bi činili svi relevantni akteri s ciljem unapređenja mehanizma za redovno i sveobuhvatno ažuriranja i reviziju biračkog spiska. Navedena radna grupa bi imala za cilj da utvrdi najbolja rešenja koja će obezbediti kvalitetno ažuriranje biračkog spiska i stabilnu i redovnu komunikaciju između svih relevantnih državnih organa i službi.

Delimično ispunjeno. Zahvaljujući elektronskom povezivanju matičnih knjiga rođenih i venčanih sa Jedinstvenim biračkim spiskom je unapređeno ažuriranje biračkog spiska u smislu smanjenja broja eventualnih grešaka koji nastaju prilikom unosa podataka. U cilju unapređenja transparentnosti procesa ažuriranja biračkog spiska i poverenja birača u kvalitet ažuriranja, bilo bi korisno periodično statističko objavljivanje promena u biračkom spisku i to po vrstama promena (promena podatka, upis, brisanje, itd.) po jedinicama lokalne samouprave. Navedeni statistički prikaz promena bi mogao da objavljuje MDULS na stranici sajta posvećenoj biračkom spisku. Od procesa ažuriranja biračkog spiska razlikujemo proces verifikacije biračkog spiska, koji se odnosi na nezavisnu i sistematičnu proveru podataka u biračkom spisku. Proces ažuriranja se odnosi na unos podataka u birački spisak, dok se pod verifikacijom podrazumeva provera verodostojnosti već unetih podataka. U smislu napretka u procesu verifikacije biračkog spiska, Vlada Srbije je 26. septembra 2019. godine donela Odluku o obrazovanju radne grupe za verifikaciju biračkog spiska. Radna grupa, kao i podgrupe za pravna pitanja i statističku podršku, održale su do kraja 2019. godine nekoliko sastanaka, nakon čega je Metodologija verifikacije poslata Povereniku na davanje mišljenja. Budući da Povereniku nije na mišljenje dostavljena Procena uticaja obrade ličnih podataka, koja je Odlukom Vlade predviđena kao korak koji prethodi usvajanju Metodologije, Poverenik je 24. decembra 2019. obavestio radnu grupu da se nisu ispunili uslovi za utvrđivanje metodologije. MDULS je u maju 2020. izradio Procenu uticaja obrade podataka u okviru procesa verifikacije biračkog spiska na zaštitu podataka o ličnosti koju je dostavio Crti zajedno sa poslednjom verzijom Nacrta metodologije. Do sredine septembra 2020. Povereniku ovaj dokument nije dostavljen na davanje mišljenja, jer je još u toku izjašnjavanje članova radne grupe o samoj Proceni.