NAŠE INICIJATIVE

#24 ‒ UVESTI SANKCIJU ZA ZLOUPOTREBU IMOVINE, IMENA I AKTIVNOSTI JAVNIH PREDUZEĆA U POLITIČKE SVRHE

Predvideti, kroz dopunu Zakona o javnim preduzećima, sankciju za političke subjekte i odgovorna lica u javnom preduzeću u slučaju povrede člana 70. Zakona o javnim preduzećima, koji propisuje zabranu korišćenja imovine, aktivnosti, imena i vizuelnog identiteta javnog preduzeća u svim aktivnostima vezanim za političke stranke i izborne kampanje, kao i svaka druga upotreba javnih preduzeća u političke svrhe.

Ispunjeno. Ova preporuka je usvojena usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u decembru 2019. godine. Precizirana je odgovornost direktora koji koristi resurse javnog preduzeća za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje službenih prostorija, vozila i inventara javnog preduzeća bez naknade. Pored toga, direktor se razrešava i ukoliko mu je bilo poznato da njegov zaposleni ili angažovani po drugom osnovu zloupotrebljava javne resurse preduzeća u političke i stranačke svrhe a on nije preduzeo radnje da to spreči.