#10 ‒ USVOJITI PRAVILNIK ZA EDUKATORE ZA OBUKU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

Potrebno je da sve izborne komisije kao podzakonske akte usvoje Pravilnik o procedurama i kriterijumima za izbor i angažovanje konsultanata, trenera i edukatora za obuku članova biračkih odbora. Usvajanje pravilnika je potrebno kako bi obuka biračkih odbora bila sprovedena od strane nezavisnih eksperata u oblasti izbornog zakonodavstva.

Ispunjeno. Usvajanjem Odluke o organizaciji i sprovođenju obuka za rad u stalnom sastavu biračkih odbora i Programa obuke od strane RIK 20. decembra 2019. godine se može smatrati da je ova preporuka ispunjena. Nema podataka da su i lokalne izborne komisije preuzele ovu preporuku.