#22 ‒ BLIŽE ODREDITI POJAM JAVNIH RESURSA I ADEKVATNIH SANKCIJA U ZAKONU O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Potrebno je preciznije definisati pojam javnih resursa u okviru Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije. Ovako definisani pojam bi ujedno bio u skladu s najboljom uporednom praksom u kontekstu sprečavanja zloupotrebe javnih resursa i javnih funkcija. Na ovaj način bilo bi omogućeno dosledno sprovođenje člana 29. Zakona i ujedno postojala bi adekvatna zakonska osnova za izricanje sankcija. Osim postojećih novčanih kazni treba razmotriti i povećanje istih kao i disciplinske mere, što je takođe moguće dopunom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Ispunjeno. Izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o sprečavanju korupcije, koje su usvojene u decembru 2019. godine, preciznije je definisan pojam javnih resursa. Na taj način ova preporuka je ispunjena, što je u kombinaciji sa uvođenjem kratkih rokova za postupanje u kampanji, u određenoj meri unapredilo postupanje Agencije po prijavama. I dalje je ostalo sporno tumačenje ovih odredaba od strane Agencije u pojedinim postupcima protiv javnih funkcionera. Još jedna od novina jeste i pooštravanje minimalne zaprećene kazne za funkcionere koji zloupotrebe javne resurse sa 50,000 na 100,000 dinara. Maksimalna kazna i dalje ostaje 150,000 dinara.