NAŠE INICIJATIVE

#30 – REGULISATI POLOŽAJ POSMATRAČA I NJIHOVA OVLAŠĆENJA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA PUTEM ZAKONA I KROZ POSEBNO POGLAVLJE U ZAKONU

Potrebno je dopuniti Zakon o izboru narodnih poslanika posebnim poglavljem, koji bi se dopunama Zakona o lokalnim izborima shodno primenjivao i na lokalne izbore, u kome bi bio definisan status i položaj posmatrača u skladu s najboljim međunarodnim standardima (npr. stav 8. Dokumenta OEBS iz Kopenhagena usvojenog 1990. godine i stav II.3.2. Kodeksa dobre prakse). Dopunama zakona bile bi popisane taksativno radnje i aktivnosti koje posmatrači rada izbornih organa mogu da posmatraju tj. koja su njihova ovlašćenja. Osim toga, posebna glava zakona bi eksplicitno predviđala broj posmatrača koji mogu da posmatraju rad izbornih organa. U skladu s najboljom međunarodnom praksom, rad biračkih odbora i izbornih komisija ne bi mogla istovremeno da posmatraju više od dva posmatrača.

Osim toga, posebna glava zakona bi razgraničila pojmove kratkoročnih i dugoročnih posmatrača. Kratkoročni posmatrač bi predstavljao pojam koji obuhvata samo lice koje posmatra isključivo rad biračkog odbora na izborni dan. S druge strane, pojam dugoročni posmatrač obuhvatao bi lice koje posmatra celokupnu izbornu kampanju kao i rad izbornih komisija.

Delimično ispunjeno. Status i položaj posmatrača, radnje i aktivnosti izbornih organa koje posmatrači mogu da posmatraju preciznije su propisani Uputstvom za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisanih za 21. jun 2020. godine, međutim nije došlo do unošenja ovih odredbi u zakon.