#32 – DEFINISANJE NAČINA I ROKA ZA DODELU AKREDITACIJA POSMATRAČIMA

Tokom svog dosadašnjeg rada, Crta posmatračka misija se suočila s različitim postupanjem prilikom konstatovanja ispunjenosti uslova za posmatranje izbora i samim procesom dodele akreditacija. Shodno najboljoj međunarodnoj praksi, potrebno je da odluka o dodeli akreditacija i konstatovanje ispunjenosti uslova za posmatranje izbora bude doneta na prvoj narednoj sednici ili najkasnije pet dana nakon dostavljanja neophodnih dokumenata za registraciju. Puna primena ove preporuke podrazumeva izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika na sledeći način: „RIK konstatuje ispunjenost uslova podnosiocu prijave za posmatranje izbora (domaći i/ili međunarodni posmatrači) na prvoj narednoj sednici nakon predaje neophodih dokumenata. Dan nakon konstatovanja ispunjenosti uslova stručna služba RIK podnosiocu prijave izdaje odgovarajuće akreditacije za praćenje rada izbornih organa.”

Delimično ispunjeno. Uputstvom za sprovođenje izbora u izbornom ciklusu 2020. godine, RIK je predvideo da se prijave za posmatranje razmatraju na prvoj narednoj sednici od prijema prijave. Takođe, Uputstvom je predviđeno da se akreditacije dodeljuju posmatračima u roku od 48h od završetka sednice na kojoj je utvrđeno da organizacija koja je podnela prijavu za status posmatrača ispunjava sve Uputstvom propisane uslove. Praksa je pokazala da se propisani rok efikasno poštuje. Preporuka se smatra delimično ispunjenom, jer je predložena promena realizovana na nivou podzakonskog akta, a ne zakona.