NAŠE INICIJATIVE

CRTA najavila posmatranje BG izbora, upućen predlog GIK-u za uređenje statusa posmatrača

CRTA najavljuje da planira da posmatra celokupan izborni proces beogradskih izbora u skladu sa međunarodnim standardima što podrazumeva praćenje izborne kampanje, izbornog dana i procesa nakon izbornog dana do zaključenja konačnih rezultata izbora.

Objektivno i nestranačko posmatranje, analiza i izveštavanje o izbornom procesu od strane organizacija civilnog društva doprinosi povećanju informisanosti građana u vezi sa radom organa za sprovođenje izbora, kao i drugih aktera uključenih u izborni proces. Povećanje informisanosti doprinosi većem razumevanju izbornih radnji, a time i većem poverenju građana u rad institucija, sam izborni proces i rezultate izbora.

U cilju doprinosa unapređenju transparetnosti i informisanosti građana o izborima za odbornike Skupštine grada Beograda, CRTA je uputila i predlog Gradskoj izbornoj komisiji (GIK) za usvajanje odredbi koje bliže uređuju položaj i procedure prijave za posmatranje domaćih i stranih posmatrača jer odredbe iz prethodnih izbornih ciklusa samo načelno prepoznaju postojanje posmatrača.

Prisustvo i nesmetan rad zainteresovanih domaćih i međunarodnih nezavisnih posmatrača jedna je od važnih odlika slobodnih i demokratskih izbora i primer je dobre prakse u svim demokratski razvijenim zemljama sveta. Takođe, obezbeđivanje uslova za nestranačko posmatranje izbora predstavlja obavezu koja je Srbija preuzela kao članica OEBS-a i potpisnica Kopenhaškog dokumenta. Ujedno, Republička izborna komisija prepoznaje standarde i precizne procedure za akreditovanje domaćih i stranih posmatrača kroz podzakonski akt “Uputstvo za sporovođenje izbora” koje usvaja na početku svakog izbornog ciklusa.

CRTA je, u svojstvu domaćeg posmatrača, pratila po međunarodnim standarima celokupan izborni proces parlamentarnih izbora 2016. godine i predsedničkih izbora 2017. godine, kao i lokalne izbore u Zaječaru 2017. godine i time doprinela transparentnosti navedenih izbornih procesa. Nalazi i preporuke CRTE su bili u skladu sa nalazima i preporukama međunardone posmatračke misije OEBS/ODHIR. CRTA je članica Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (ENEMO).

CRTA predlog GIK-u za uredjenje statusa posmatraca